Kwartiermaker voor nieuwe adviesstructuur WMO

groningen-centrum-stadhuis-va-gelkingestr-1.jpgHet college van de Burgemeester en Wethouders stelt de Raad voor om de huidige adviesraden op het gebied van de WMO te vernieuwen. De gemeente heeft laten onderzoeken hoe zij de adviesfunctie het best kan vormgeven. Dit in samenhang met de nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeente in met name het sociaal domein en het gebiedsgericht werken. Er is gezocht naar een nieuwe adviesstructuur die nadrukkelijk gebruik maakt van de kennis en ervaring van burgers en cliënten.

Huidige adviesraden te weinig toekomstbestendig
Op dit moment zijn drie stedelijke adviesraden actief: de Ouderenraad, de Adviesraad voor het Gehandicaptenbeleid en het WMO-platform. Zij hebben in de afgelopen jaren geconstateerd dat de samenwerking niet optimaal verloopt, en dat het anders moet.

Onderzoeksbureau Movisie voerde daarom in een aantal wijken een pilot uit. Hier dachten burgers, ondernemers, raadsleden, leden van de huidige adviesraden en beroepskrachten na over een nieuwe vorm van advisering die beter past bij alle nieuwe ontwikkelingen rond de WMO, het gebiedsgericht werken en de sociale teams.

Aansluiten bij bestaande deskundigheid en de verbinding organiseren
Om ook in de toekomst een slagvaardige adviesstructuur te organiseren wil de gemeente een aantal ontwikkelingen in gang zetten. Deze sluiten aan bij wat er nu al gebeurt. In de wijken ziet de gemeente mogelijkheden om de advisering breder te organiseren zodat er meer verbindingen gelegd worden en de aanwezige expertise beter benut. In vier wijken worden hiervoor experimenten opgezet. Daarnaast wil de gemeente een nieuwe stedelijke adviesstructuur organiseren die het hele sociaal domein zoveel mogelijk omvat; een meer diverse samenstelling kent en voeding krijgt uit de wijken. 

Kwartiermaker
Om tot een nieuwe opzet van de stedelijke adviesfunctie te komen stelt de gemeente een kwartiermaker aan. Samen met de relevante partijen zal deze kwartiermaker een zorgvuldig proces doorlopen. De subsidie van de huidige adviesraden stopt per 1 januari 2016, waardoor geld en ambtelijke ondersteuning vrijkomen voor de nieuwe opzet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.