College doof over kwestie carbidschieten

oud en nieuw paddepoel de voorbereiding-6Onderstaand de brief van het college aan de Partij voor de Dieren over de vele overlast van het carbidschieten in Groningen en vervolgens geen aanvullende maatregelen willen nemen.

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer G.J. Kelder van de Partij van de Dieren gestelde vragen over het toevoegen van regels aan de Algemeen Plaatselijke Verordening Groningen (APVG) over carbidschieten. De op 30 december 2013 binnengekomen brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.

Omdat de overlast van carbidschieten in onze gemeente erg beperkt is en er wet- en regelgeving voorhanden is op grond waarvan bij gevaar of overlast handhavend opgetreden kan worden, zien wij geen toegevoegde waarde in het opnemen van regels met betrekking tot carbidschieten.
1. Hoeveel klachten zijn er over carbid in de gemeente Groningen binnen gekomen dit jaar tot nu toe en in de vorige vijf jaren?

Bij het Meldpunt Overlast en Zorg zijn dit jaar 35 meldingen binnengekomen over overlast door vuurwerk, waarbij geklaagd wordt over erg harde knallen. In twee gevallen werd expliciet melding gemaakt van carbid. Het Meldpunt heeft geen gegevens van de afgelopen 5 jaar over meldingen over overlast van carbidschieten.
2. Het is de taak van de gemeentes om ervoor te zorgen dat carbid schieten geen overlast of gevaar voor mens, dier en milieu oplevert, het rijk en provincie hebben hier geen taak in. Was u hiervan op de hoogte?

De overlast van carbidschieten is in onze gemeente zeer beperkt. Net als bij vuurwerk geeft het afsteken van carbid harde knallen. Wel is de verbranding schoner. Carbidschieten wordt in de gemeente Groningen niet als een dusdanig probleem gezien dat een apart artikel in de APVG rechtvaardigt. Er is voldoende wet- en regelgeving voor handen op grond waarvan bij gevaar of overlast handhavend opgetreden kan worden.
3. Was u zich bewust van het feit dat over carbid niets in de APVG vermeld staat?

Ja. Wij hebben geen artikel in de APVG opgenomen over carbidschieten, omdat wij dit niet nodig achten. Zoals we bij vraag 2 hebben geantwoord is de gemelde overlast beperkt, en is er wet- en regelgeving voorhanden op grond waarvan bij gevaar of overlast handhavend opgetreden kan worden. Het is ons bekend dat er gemeenten zijn die regels voor carbidschieten hebben opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Veelal gaat het om plattelandsgemeenten waar excessen hebben geleid tot opname van regels in de APV.
4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het opnemen van regels met betrekking tot carbid schieten wenselijk is uit het oogpunt van welzijn en veiligheid voor mens en dier?

Nee. Zoals bij de beantwoording van de vragen 2 en 3 is aangegeven zien wij geen toegevoegde waarde in het opnemen van regels met betrekking tot carbidschieten.
5. Zo ja, wanneer kunnen wij een voorstel van uw kant ontvangen? Zo nee, waarom niet?

Zie onze eerdere antwoorden.
Wij vertrouwen erop dat hiermee de door u gestelde vragen voldoende gemotiveerd zijn beantwoord.
vriendelijke groet,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *