Groningen de stad van talentontwikkeling

groningen-centrum-grote markt-eurosonic noorderslag-1Blijvende inzet op hoogwaardig en divers cultuuraanbod

Het college van B&W wil de komende jaren met het cultuurbeleid fors inzetten op talent. Het college wil Groningen nog meer profileren als de stad waar cultureel talent zich kan ontwikkelen. Dat blijkt uit de Kadernota Cultuur 2017-2020 Cultuurstad Groningen – City of talent. Het college wil met een aantal instellingen afspraken maken voor de langere termijn. Op hun beurt nemen deze ‘cultuurpijlers Groningen’ meer verantwoordelijkheid voor de culturele keten en meer initiatief tot samenwerking. Door te blijven inzetten op een hoogwaardig en divers cultuuraanbod kiest het college van B&W nadrukkelijk voor het behoud van de plek in de top 5 van nationale cultuursteden.

Samen met de cultuursector wil het college een Gronings masterplan opstellen voor het ontwikkelen van cultuurtalent. Hiervoor wordt een aparte stichting voor talentontwikkeling opgericht, waar jonge makers terecht kunnen voor artistieke en zakelijke ondersteuning. Er wordt tevens een projectleider aangesteld die de betrokken partijen bij elkaar brengt.

Ook zet het college in op nieuwe verbindingen van cultuur met andere beleidsterreinen zoals stadsontwikkeling en het maatschappelijk domein. De gemeente wil hiervoor naar de eigen organisatie kijken en vraagt cultuurinstellingen creatieve coalities aan te gaan met bijvoorbeeld kennisinstellingen of het bedrijfsleven. Net als in de voorgaande nota vindt de gemeente het belangrijk dat alle Stadjers kunnen meedoen aan kunst en cultuur. De gemeente vraagt daarom instellingen letterlijk naar buiten treden en ‘de stad te zien als podium’.

De kadernota is tot stand gekomen in nauwe afstemming met de provincie Groningen. Gezamenlijk zijn speerpunten geformuleerd, procedures zijn zoveel mogelijk gelijkgetrokken. Beide overheden denken zo hun culturele ambities beter te kunnen waarmaken en de administratieve druk voor cultuurinstellingen te verminderen. De stad en provincie blijven ook samen met het Rijk investeren in cultuureducatie. Daarbij komt het accent nog meer op scholen te liggen en hoeven alleen instellingen die hier sterk in zijn aanbod te verzorgen.

Financiëring
Het budget voor de gemeentelijke cultuurnota bedraagt ongeveer 30 miljoen euro. In de huidige cultuurnota is hiervan slechts 1 miljoen vrij besteedbaar, de rest van het geld is vastgelegd in structurele subsidies. Volgens het college kan zo onvoldoende worden ingespeeld op actuele gebeurtenissen en nieuwe initiatieven. Meer financiële ruimte in de nieuwe cultuurnota voor nieuwe initiatieven die zich in de loop der tijd voordoen moet hier verandering in brengen.

In haar coalitieakkoord heeft het college structureel 750.000 euro extra gereserveerd voor cultuur. Zij wil dit geld in de nieuwe cultuurnotaperiode inzetten voor speerpunten als talentontwikkeling en nieuwe verbindingen, maar ook voor de huisvestingsproblematiek van cultuurinstellingen en het ondersteunen van broedplaatsen.

Afstemming cultuurveld
De gemeente heeft het culturele veld intensief geraadpleegd voor de totstandkoming van de kadernota. De kadernota staat op de website van de gemeente en komt nu vrij voor schriftelijke inspraak van 10 juni tot en met 14 juli 2015. Op 30 september stelt de gemeenteraad de kadernota in zijn definitieve vorm vast. Daarna volgt het proces voor de cultuurnota 2017-2020, waarvoor cultuurinstellingen die deel willen uitmaken van de nieuwe cultuurnota, wordt gevraagd hun beleidsplan voor de jaren 2017-2020 in te dienen. Na advies van de Kunstraad stelt de raad de nieuwe cultuurnota in november 2016 vast.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.