Lintjesregen 2013 in Groningen

lintjeVanmorgen, 26 april 2013 heeft burgemeester Peter Rehwinkel in het stadhuis dertien personen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.

De heer J. (Jacob) Dijk – Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer Dijk zet zich sinds 1998 bestuurlijk in op maatschappelijk terrein.  O.a. voor de landelijke Parkinson Vereniging. Vanuit die functie had hij zitting in Zorgbelang Groningen.

Daarnaast was hij lid van de werkgroep Wetenschap en Ethiek. In 2001 trad de heer Dijk toe tot het algemeen bestuur van de toenmalige VOGG (vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke handicap). Hij zette zich uitermate in om samenwerking op lokaal en provinciaal niveau te versterken met oog voor de belangen en betekenis van de besluitvorming voor het leven en functioneren van mensen met een verstandelijke handicap. Tevens was hij enige jaren voorzitter van de Provinciale Chronisch zieken- en  gehandicaptenraad Groningen en leverde hij de eerste aanzet voor wat nu www.toegankelijk-groningen is. Ook landelijk heeft hij zich ingezet en was hij meerdere jaren lid van het algemeen bestuur van het voormalige samenwerkingverband van de Federatie van Ouder verenigingen. Hij was één van de drijvende krachten achter de fusie in 2007 met de VOGG en het WOI (Werkverband van ouders rond internaten) tot wat nu het grootste belangennetwerk in de zorg is voor mensen met een verstandelijke handicap, nl.KansPlus. De heer Dijk heeft zich daarnaast op verschillende inhoudelijke zorg gerelateerde onderwerpen gemanifesteerd, waaronder vraagstukken van ethische en levensbeschouwelijke aard, inkomensproblematiek en vervoer. Sinds 2006 is hij voorzitter van het WMO-platform Groningen.

Naast zijn inzet voor de (verstandelijke) gehandicaptenzorg is decorandus voorzitter van het Noord Nederlands Operette Koor.

De heer G. (Gerard) Gibcus – Lid in de orde van Oranje Nassau
De heer Gibcus organiseert al 37 jaar, van april tot en met september, belangeloos trainingsritten voor wielrenners op de wielerbaan sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. De trainingsritten hebben een grote aantrekkingskracht op wielrenners van jong tot oud, van beginneling tot prof en van toerrijders tot wedstrijdrijders. Een bonte verzameling van divers pluimage waaronder ook (top) (marathon)schaatsers. De trainingsritten hebben een sterke regiofunctie en trekt naast rijders uit Groningen, Friesland en Drenthe ook rijders uit Noord Duitsland. Decorandus begon met de trainingen om zo schaatsers van de ijsvereniging Groningen (IJVG) de mogelijkheid te geven om zomers ook te kunnen trainen op de racefiets. Bekende schaatstoppers zoals Rintje Ritsma, Marc Tuitert, Marianne Timmer en Sven Kramer heeft hij in mogen. Over het algemeen speelt de Tour de Gibcus zich in gepaste anonimiteit af. Soms haalt hij toch ook de krant met zijn evenement, want decorandus staat ook altijd open voor goede doelen avonden. Voor de heer Gibcus is wat hij doet voor de wielrenners heel vanzelfsprekend en hij laat zich door zijn sterk afnemende gezondheid niet weerhouden om toch elke donderdagavond aanwezig te zijn.

De heer T.S.(Ton) Hageman – Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus leverde en levert een belangrijke onbezoldigde maatschappelijk bijdrage aan de (Beeldende) Kunst en Cultuur, zowel in de stad Groningen als landelijk  Hij studeerde aan de Academie Minerva in Groningen waar hij in de zeventig en tachtiger jaren les gaf en actief werd als voorzitter van de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars. Hij was initiator en enige tijd secretaris van de Stichting Woon en Werkruimten voor Kunstenaars (WWK).  Hij is actief in tal van organisaties, onder meer als landelijk secretaris BBK,  lid van de Raad voor de Kunst en als initiator van beeldende kunst manifestaties in samenwerking met galerieën en musea uit de drie noordelijke provincies. Vanuit een groot idealisme heeft hij zich, naast zijn reguliere baan als docent en onderwijscoördinator, ingezet voor een hernieuwde en stevige fundering onder het kunstvakonderwijs. Hij is oprichter en algemeen coördinator van de Klassieke Academie voor schilderkunst en beeldhouwkunst in Groningen. De Academie draait op kunstenaarsdocenten en vrijwilligers waarbinnen de heer Hageman de bruggenbouwer en bindende factor is.

Mevrouw M. (Marja) ter Horst  – Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Marja ter Horst heeft zich 28 jaar met hart en ziel ingezet als maatschappelijk werkster voor de allerzwakste groepen in de samenleving. De afgelopen 14 jaar was ze vertrouwenspersoon voor prostituees en strijdster tegen mensenhandel. Zonder negen tot vijf mentaliteit heeft ze altijd grote betrokkenheid  en bewogenheid getoond voor de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel. Hoewel formeel zorgcoördinatie niet tot haar taken werd gerekend, heeft zij zonder enige terughoudendheid en met grote inzet en bereikbaarheid deze taak vervuld.  Zij laat geen kans onbenut om vele organisaties in het zorgveld, maar ook de politiek, en politie en Openbaar Ministerie te blijven wijzen op het belang van goede zorg voor slachtoffers en een effectieve bestrijding van mensenhandel. Zij is in die zin een voorbeeld voor velen, weet anderen te overtuigen zich te committeren aan het onderwerp. Haar bevlogenheid heeft geleid tot deelname van veel partijen. Haar werkwijze heeft er voor gezorgd dat alle ketenpartners, bezig in de bestrijding van mensenhandel of belast met zorg voor slachtoffers, aan één tafel zitten  en dat de informatie bij alle partners gedeeld wordt. Via een afgesloten convenant is dat in oktober 2010 ook juridisch mogelijk gemaakt. Decoranda heeft hiermee een grote verdienste geleverd voor het belang van de zwakste groepen in de samenleving en zich naast haar hoofdfunctie op uitmuntende wijze ingezet. Mede dankzij haar inzet heeft het prostitutiebeleid en de aanpak van mensenhandel in stad en provincie Groningen de kwaliteit die het nu heeft.

De heer W. (Wim) van Kempen  – Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Van Kempen heeft 25 jaar geleden de sportvereniging: “Traditioneel Hapkido Groningen” opgericht. Hij zet zich hiermee onbezoldigd en onbaatzuchtig in voor het belang van een ‘gezonde’ samenleving en levert een maatschappelijke bijdrage door jongeren met gedragsproblemen houvast te geven. Hij is leraar en voorzitter van de vereniging en streeft ernaar om de vechtsport Hapkido onder de aandacht van de mensen te brengen door de Hapkidotechnieken aan zijn leerlingen door te geven. De vereniging heeft een lage contributie om zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te zijn. De contributie komt geheel ten goede van de sporters en faciliteiten. Behalve dat het gaat om jongeren met bepaalde gedragsproblemen zoals autisme en agressief gedrag, mag ook het sociale aspect niet uit het oog verloren worden. Bij “Traditioneel Hapkido Groningen” is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond, zolang er sprake is van wederzijds respect.

De heer W. (Wiebe) Kremer – Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Kremer heeft zich geruime tijd ingezet als vrijwilliger op diverse maatschappelijke terreinen. In 1962 werd hij actief voor de in 1936 opgerichte Groninger Wandelsport-commissie. Hij was de  medeorganisator van de wandeltochten maar vervulde ook de functie van penningmeester.  Decorandus is naast intensieve mantelzorgtaken een enthousiast en actief vrijwilliger voor de Nederlandse CVA-vereniging. In samenwerking met Cerebraal, de Afasievereniging en de Noorderbrug wordt er o.a. jaarlijks een gezinsdag georganiseerd voor mensen met ‘Niet Aangeboren Hersenletsel’ en hun gezinnen. Decorandus zorgt voor de sponsoring, is penningmeester en begeleider van een medewerker van het Alfacollege die op de gezinsdag een programma voor kinderen verzorgt. Ook voor Humanitas zet decorandus zich in als vrijwillige coördinator bij de hulpdienst in de wijk Lewenborg te Groningen en staat hij altijd klaar voor anderen en schrijft hij stukken voor de mantelzorgbrief waarmee informatie voor mantelzorgers wordt verspreid. Voor de MJD (Maatschappelijk en juridische dienstverlening Groningen) zet decorandus zich sinds 2009 in als vrijwilliger op meerdere gebieden. Als front-Office medewerker van het steun en informatiepunt (STIP) voor de wijk Lewenborg, als lid van de formulierenbrigade MJD, waar hij elk jaar belastingformulieren voor stadsbewoners invult én is als deelnemer actief in het project Orde in de Paperassen, waarbij hij wijkbewoners helpt en ondersteunt bij hun administratievoering. Tevens zet hij zich sinds 2007 in als examinator bij het afnemen van de verkeersproef van de basisschool leerlingen.

De heer A. (Auke) Noordhof Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Noordhof is één van de oprichters van de Historische Vereniging Hoogkerk en  tot op heden bestuurslid van de vereniging. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de studie over de geschiedenis van de voormalige gemeente Hoogkerk, bestaande uit de dorpen Hoogkerk, Leegkerk en Dorkwerd en fungeert als ontmoetingsplaats.  Daarnaast heeft decorandus een belangrijke onbezoldigde maatschappelijk bijdrage geleverd aan nabestaanden van jonge mannen die hun leven hebben gegeven in de Tweede wereldoorlog. Het 57e squadron van de Royal Airforce waardeert in hoge mate de inzet van de heer Noordhof voor de verzorging van de graven en de wijze waarop hij ieder jaar de 4 mei herdenking bij de graven organiseert. Hij was een van de initiatiefnemers om nabij de plaats van de crash een monument op te richten dat in 2005 in het bijzijn van één van de overlevenden en een nabestaande werd onthuld door oud-burgemeester van Groningen, de heer Jacq. Wallage. Tevens nam hij het initiatief om de 700 kilo wegende vliegtuigmotor die 5 meter diep in de grond lag op te graven, te reinigen en, met hulp van anderen, terug te brengen naar de thuisbasis in East Kirby in Lincolnshire Engeland, waar de motor een plaats heeft gekregen in het museum.

De heer P.J.J. (Peter) de Poel – Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer De Poel staat met een grote inzet en betrokkenheid als vrijwilliger al ruim 45 jaar (1967 – heden) altijd klaar om het reilen en zeilen van de in 1952 opgerichte  voetbalverenging SV Lycurgus in goede banen te leiden. Decorandus vervulde gedurende die jaren verschillende bestuurlijke functies. Hij startte als lid van het hoofdbestuur en tevens voorzitter van de PR Commissie. Gedurende het daarop volgend decennium was hij voorzitter van de technische commissie, een functie die hij in 1989 verruilde om leider-coach van het 3e team te worden. Sinds 1996 tot op heden is decorandus elftalleider van het 1e team en daarnaast actief als coördinator bouw- en onderhoudscommissie. Naast de genoemde officiële functies heef hij ook jarenlang evenementen zoals toernooien en verlotingacties georganiseerd. In 1988 werd decorandus Erelid en ontving hiervoor de zilveren speld van de KNVB.      

De heer P.T. (Piet) Riemersma – Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Riemersma wordt onderscheiden voor zijn inzet voor de Gereformeerde Scholengroep het Gomaruscollege. Naast het feit dat de heer Riemersma 42 jaar in het onderwijs werkzaam is was hij de afgelopen 12 jaar directeur van de havo-vwo bovenbouw van het Gomaruscollege Groningen onderscheidt hij zich door zijn inzet die uitgaat boven wat men mag verwachten. Decorandus heeft actief geparticipeerd in (inter)nationale contacten met betrekking tot onder andere het REAL-project en samenwerkingsverbanden. Hij heeft mede bewerkstelligd dat het Gomaruscollege Olympiadeschool is geworden. Naast zijn werk in het onderwijs vervulde de heer Riemersma in de periode 1975 tot 1990 een actieve rol binnen het GPV.  Vervolgens was hij in de jaren 1990-1997 voorzitter van de vereniging voor speciaal onderwijs (het LOM en ZLMK). Onder zijn zeer professionele en deskundige leiding zijn de vele wijzigingen die in het speciaal onderwijs werden doorgevoerd op voortreffelijke wijze in samenwerking met het personeel geïmplementeerd. De heer Riemersma zet zich tevens sinds 1999 in als ouderling voor het bestuur en de gemeenteleden van de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk van Groningen-Zuid. Hij betekent met zijn bestuurlijke ervaring en pastorale kwaliteiten veel voor de kerkelijke gemeente als geheel en voor de individuele gemeenteleden in het bijzonder.

Mevrouw prof. dr. P. (Petra) Rudolf – Officier in de Orde van Oranje Nassau
Professor Rudolf geniet wereldwijde erkenning om haar grote hoeveelheid leidend en origineel onderzoek op het gebied van fysica van gecondenseerde materie en fysische chemie en om haar niet aflatende inspanningen om vrouwen in de Fysica te promoten. Ook haar inspanningen om de Natuurkunde beter bekend te maken bij een breed publiek en in het bijzonder bij scholieren, zijn buitengewoon veelomvattend. Prof. Rudolf bekleedde en bekleedt tal van bestuurlijke posities en was en is lid/voorzitter van talrijke (inter-)nationale jury’s en panels voor het toekennen van wetenschappelijke subsidies. Voorbeelden zijn subsidies namens de  European Research Council (ERC) en namens het Fonds voor Vlaams Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en de nationale VIDI en TOP/ECHO subsidies namens NWO. Voor de RUG was ze onder meer voorzitter/lid van verschillende selectiecommissies voor Rosalind Franklin Fellows.
Naast haar onbezoldigde activiteiten heeft professor Rudolf een glanzende carrière gemaakt als leidend wetenschapper. Sinds 2003 bezet zij de leerstoel Experimentele vaste stof fysica aan de RUG. En is ze hoofd van de Groep Oppervlakken en Dunne Lagen van het Zernike Institute for Advanced Materials. Haar onderzoek richt zich onder meer op de bestudering van elektronen- en kernbewegingen in oppervlakken en dunne films. Haar werk kan verdeeld worden in twee hoofdrichtingen: ten eerste is er het onderzoek aan bijzondere vormen van koolstof (zoals C60 en koolstofnanobuisjes) en hun wisselwerking met metalen, daarnaast is er haar spectaculaire werk met elektronica en machines op moleculaire schaal. Voor haar werk aan deze laatste richting werd professor Rudolf met haar onderzoeksgroep één van de winnaars van de Descartes-prijs 2007. De Descartes Prize for Collaborative Research is de belangrijkste onderzoekprijs van de Europese Unie die sinds 2000 jaarlijks wordt toegekend aan transnationale onderzoeksteams die dankzij gezamenlijk onderzoek excellente wetenschappelijke of technologische resultaten hebben geboekt in het licht van het Europese beleid. In 2010 is professor Rudolf – als eerste vrouwelijk fysicus in Nederland – op grond van haar excellente onderzoek aan fullerenen, koolstofnanobuisje en grafeen uitverkoren tot Fellow van de American Physical Society, een eer die alleen de meest eminente natuurkundigen ten deel valt.
Als lid van ZONTA werkt ze onvermoeibaar mee aan het scheppen van betere condities voor vrouwen in de derde wereld en organiseert zij regelmatig ‘charity’ gelegenheden waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan musici en artiesten uit Nederland, maar ook aan kunstenaars uit bijvoorbeeld Afrika.

De heer A.L. (Alef) Rutgers  – Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer Rutgers levert naast zijn huisartsenpraktijk al decennia met grote deskundigheid een bestuurlijke bijdrage aan verdere professionalisering en modernisering van de huisartsenopleiding in Nederland. Hij was lid van het Centraal Bestuur van de LHV, de regionale huisartsenvereniging en het Algemeen Bestuur van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en nam deel aan de bestuurlijke overleggen met het ministerie, verzekeraars, wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten en andere stakeholders.  Hij heeft naast zijn bestuurlijke activiteiten ook bijgedragen aan de publicatie van wetenschappelijk onderzoek in Huisarts en Wetenschap. Sinds 2006 is hij actief binnen de Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging en vervult sinds 2009 de functie van voorzitter. Ook zet hij zich in voor het pensioenfonds voor huisartsen. Hij is betrokken bij het grote project LifeLines dat mensen uit drie generaties gedurende enkele decennia volgt. Daarnaast maakte hij deel uit van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Garmerwolde-Thesinge. Onder zijn bezielende leiding kwam de fusie tot stand van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk in deze plaats.

De heer A.J. (Albert Jan) Scheffer – Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer Scheffer was naast zijn wetenschappelijke werkzaamheden bij de afdeling Medische Microbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen geheel belangeloos actief op maatschappelijk en cultureel gebied. Hij was de eerste biologische veiligheidsfunctionaris en hield toezicht op het werken met biologische agentia. Decorandus vervulde hiermee een pioniersrol en stond aan de basis van de inrichting van een uitstekend werkend veiligheidssysteem. De heer Scheffer is sinds 2007 secretaris van het in 1801 opgerichte Koninklijk Natuurkundig Genootschap. Jaarlijks organiseert het KNG een programma van maandelijkse lezingen door sprekers die actief zijn in het wetenschappelijke onderzoek.           Op cultureel terrein heeft hij zich bijzonder ingezet voor de muziek in Groningen. De heer Scheffer is bestuurslid van het Groninger Mozart Ensemble en is deelnemend cellist van dit vierstemmig koor en symfonieorkest. Sinds 1995 zet hij zich (bestuurlijk) in als voorzitter van Nederlands oudste kamermuziekvereniging, de Groninger Muziekvereniging (GMV). Daarnaast is hij al deccenia actief voor het Apostolisch Genootschap en zet hij zich in voor de vereniging Avifauna Groningen.

De heer P. (Peter) Stuit  Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Stuit verblijft in het buitenland, wordt voor 13.00 uur telefonisch op de hoogte gesteld. Hij wordt op nader te bepalen datum uitgenodigd op het Stadhuis.
De heer Stuit zet zich al decennialang als vrijwilliger in voor mens en maatschappij.  Hij begon zijn activiteiten in 1973 voor de in 1932 opgerichte en toonaangevende Groninger reddingsbrigade van Noord Nederland. De vereniging geeft o.a. les in elementair zwemmen en varend redden en verricht de bewaking van evenementen in en rond het water, zoals zeil- en roeiwedstrijden, survival runs en zwemwedstrijden in open water. De vereniging beschikt over een reddingseenheid met goed getrainde personen, die bij rampen in het land ingezet kan worden. Decorandus is tot op heden coördinator van de bewakingseenheid. Daarnaast was de heer Stuit in 2000 mede oprichter en is hij secretaris van de bewonersorganisatie HWK Grunobuurt Noord. Sinds 2006 vervult hij praktisch gezien ook de functie van voorzitter en centrale man. Grootschalige aanpak van de Grunobuurt Noord was een moeizaam proces met talloze tegenstrijdigheden die van de bewoners, met de heer Stuit als constante factor,  veel energie en doorzettingsvermogen heeft gevraagd. Met zijn aanpak hield de HWK de plannenmakers strak bij de les. Hij was zeer consequent in het wijzen op eerdere afspraken en procesmissers en zijn aanpak het geleid tot verschillende bestuurlijke vernieuwingen. Tevens heeft decorandus zich in het verleden (2000) fulltime ingezet gedurende twee weken voor special olympics in Groningen.

Mevrouw C. (Christa) Sturm  – Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw Sturm wordt onderscheiden voor haar (bestuurlijke) inzet voor de Stichting Prakash die elke maand in Groningen onder de naam Dancing Buddhas een open meditatie- en swingfeest organiseert. Zij was tot 2012 niet alleen  actief als bestuurslid, coördinator en gastvrouw, maar ook als redactrice van de maandelijkse nieuwsbrief en de website. Ook regelde decoranda de financiën en hield ze zich bezig met de werving van sponsors, adverteerders en abonnees. Zij was voor de twintig vrijwilligers van de Stichting Prakash en de bezoekers een bindende kracht met aandacht voor een ieder. Daarnaast is mevrouw Sturm al vele jaren actief  als contactpersoon voor de collecte van de Dierenbescherming Afdeling Groningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *