Op weg naar 4 en 5 mei | Meten met twee maten


In Eelde symbolisch de herinnering aan de bevrijding van de Tweede Wereld Oorlog 76 jaar geleden. We doken de archieven in over de overgangsperiode van de bezetting naar de bevrijding.

Meten met twee maten

Het, ligt natuurlijk voor de hand, dat er in de overgangsperiode van de bezetting naar de bevrijding, vergissingen en fouten gebeuren en het zou geen verheffende methode zijn om in dit stadium op alle slakjes zout te leggen. Toch zouden wij er ernstig voor willen waarschuwen om bij de verschillende maatregelen, welke getroffen worden, alles te doen om zelfs de schijn te vermijden, dat met twee maten gemeten wordt. Want men kan moeilijk ontkennen, dat er momenteel in onze stad in brede kringen ernstige ontevredenheid heerst over de wijze waarop bijv. oorlogsslachtoffers geholpen worden. Personen uit gegoede kringen zouden hier
bevoorrecht worden boven de z.g. kleine man. Dat zeggen niet alleen de gedupeerden, maar dat is ook de klacht van de geestelijkheid en andere personen, die volkomen objectief oordelen. Voorbeelden, die men ons hier noemde, waren dan ook inderdaad frappant. Een ongeveer gelijk luidende Klacht horen we over een tweeërlei behandeling van landverraders en calloborateurs. Ook hier schijnt de schijn te worden gezocht van een soort klasse-justitie. Zo wordt hier momenteel in de stad druk gesproken over een geval, dat een dame betreft uit de zeer gegoede kringen, die met haar man niet alleen behoorde tot de N.S.B., maar ook zeer intiem omging met de vijanden van ons land. Haar man is intussen overleden, maar zij werd gehaald en bij haar arrestatie zou zelfs een S.D.-officier bij haar gevonden zijn en een hoeveelheid munitie. Onmiddellijk na haar arrestatie werd in bepaalde invloedrijke kringen aan haar bevrijding gewerkt en inderdaad gelukte dit spoedig. En wel op grond, naar ons werd gemeld…. omdat haar geestesvermogens van die aard waren, dat zij niet ten volle toerekenbaar kon worden geacht.
Maar personen, die deze dame zeer goed kenden, verzekerden ons, dat zij daarvan tot heden nooit iets hadden gemerkt. Het behoeft wel geen betoog, dat dergelijke duigen zeer ongewenst en momenteel gevaarlijk zijn en door een zekere propaganda op funeste wijze kunnen worden uitgebuit. Trouwens er heerst bij sommigen op dit gebied een merkwaardige mentaliteit. Zo werd dezer dagen in Paterswolde en Eelde gevent met een verzoekschrift om enkele bekende ingezetenen aldaar (N.S.B.-ers) vrij te krijgen, omdat ze zulk een nuttige maatschappelijke werkkring vervulden. Daaronder was zelfs de naam van iemand die in
dienst van de S.D. was geweest. Gelukkig heeft het militair gezag hier ingegrepen en de lijst in beslag genomen. Hier in Groningen werd geleurd voor handtekeningen op een lijst, waarbij opheffing verzocht werd van een strafmaatregel tegen een der groot-bedrijven, ofschoon dit bedrijf in dienst van de vijand had gestaan. En daarop stonden zelfs handtekeningen van enkele burgerlijke autoriteiten. Terwijl een kleine drukker, die zonder winst en met de grootste gevaren voor zijn persoon en bedrijf, tijdens de bezetting een tweetal illegale bladen drukte, nu geen electrische stroom krijgt en dus zijn zaak kan sluiten. Maar grote bedrijven, die tijdens de bezetting nooit iets durfden, krijgen wel stroom en die drukken nu ook de vroegere illegale bladen. Een ingezeten was dan ook over deze lijst zo verontwaardigd, dat hij de aanbieders met lijst de deur uitzette. Een ander geval hoorden we van een onzer grote en rijke industriëlen, die tijdens de bezetting hoge Duitse autoriteiten als gasten in zijn huis ontving en met weldaden overlaadde. Nu de Duitsers verdwenen zijn, richtte hij onbeschaamd een
uitnodiging tot de Canadese autoriteiten. Dat zijn van die slimmerds, die gaarne van twee wallen eten. De Canadezen hadden de uitnodiging reeds aanvaard, maar gelukkig hoorden zij nog bijtijds, welk vlees ze hier in de kuip hadden en de zaak ging niet door. Men zij voorzichtig met deze z.g. gegoede standen. Hun mentaliteit is oorzaak, dat zo gemakkelijk met twee maten gemeten wordt. En daar mag geen sprake van zijn.

Foto’s 11 april 2010 Liberty Tour Paterswolde

 

Er is nu genoeg gefeest
Dezer dagen hebben wij reeds enkele opmerkingen gemaakt over het feestvieren zonder einde, waardoor de zo noodzakelijke arbeid gestagneerd wordt. Het deed ons genoegen dat op hetzelfde aambeeld thans ook door de radio gehamerd wordt. In een uitzending Vrijdagmiddag in „Herrijzend Nederland” werd ook betoogd, dat er nu genoeg in ons land gefeest is en het hoog tijd wordt dat overal aan de arbeid wordt gegaan. Inderdaad het is een prettige en goedkope manier van vaderlandsliefde dit feestvieren, maar het is niet de meest doelmatige en noodzakelijke. Er zijn momenteel in ons vaderland belangrijker dingen te doen, dan te dansen, hossen, muziek te maken en zich uit te dossen in allerlei feestcostuums. Maar erger nog is, dat dit feestvieren voor velen een motief is, om niet aan de arbeid te gaan. Daarom er is nu genoeg gefeest. Thans de handen uit de mouwen.

Bron: Delpher

Foto’s: Jan Hendrik van der Veen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *