Stad maakt afspraken over aardbevingsbestendig maken gebouwen

aardbevingsbestendig bouwen-4214De gemeente Groningen heeft met het ministerie van Economische Zaken afspraken gemaakt over vervolgonderzoek en maatregelen bij een aantal exemplarische gebouwen en bouwprojecten. Aanleiding zijn de nieuwe richtlijnen voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR – Nationale Praktijkrichtlijn) die minister Kamp maandag jongstleden heeft gepubliceerd. B&W van Groningen hebben op basis van deze richtlijnen besloten de bouw van het Forum te vertragen. De vertragingskosten worden vergoed door het Rijk en komen bovenop de € 50 miljoen die het Rijk eerder heeft toegezegd als vergoeding van meerkosten van nieuwbouwprojecten in de stad Groningen.

De € 50 miljoen is bedoeld om tot 1 oktober alle lopende en geplande nieuwbouw in de stad Groningen aardbevingsbestendig te kunnen maken. Ook extra kosten voor het aardbevingsbestendig maken van 11 exemplarische gebouwen kunnen van dat bedrag worden betaald. Het gaat voorlopig om een periode van een halfjaar. Dan zijn definitieve bouwnormen bekend en is nader onderzoek gedaan naar de verwachte seismische activiteit in de Groninger bodem, en naar de effecten daarvan op gebouwen. Op basis van deze informatie wordt vervolgens een nieuw pakket van maatregelen afgesproken met het Rijk.

forum GF_ ENTRANCEHALL (c) NL ArchitectsBouwtempo Forum vertraagd
Omdat de bouw van het Forum al gaande is hebben B&W van Groningen besloten de bouwfasering van dit project in de Groninger binnenstad per direct aan te passen. De bouw wordt vertraagd. Een deel van de werkzaamheden gaat wel gewoon door, omdat de nieuwe bouwrichtlijnen hiervoor geen gevolgen hebben. Dat maakt het mogelijk om de fietsenkelder af te bouwen en de ontwikkeling van de Nieuwe Markt zuidzijde en de oostwand volgens planning te continueren.

Aanpak 11 exemplarische gebouwen
Gemeente, eigenaren en Rijk gaan samen bekijken welke maatregelen nodig zijn voor bestaande gebouwen in de stad en voor nieuwbouwprojecten. De onderzoeken bij 11 exemplarische gebouwen, die samen een dwarsdoorsnede bieden van gebouwen in de stad Groningen, vallen daaronder. De gemeente heeft die lijst van 11 exemplarische gebouwen in december voorgelegd aan het ministerie van EZ.

Het gaat om de volgende geplande bouwprojecten:
Zernikeborg (RUG), Energy Academy Europe (RUG), Entrance (Hanzehogeschool), Nieuwe protonenfaciliteit (UMCG), Nieuwbouw centrale sterilisatieafdeling (UMCG).
Daarnaast om projecten in aanbouw: Uitbreiding basisschool De Starter (O2G2, Gemeente Groningen), Groninger Forum (Gemeente Groningen).

En ten slotte om bestaande bouw: Linnaeusborg (RUG), Wiebenga-complex (Hanzehogeschool), Willem Alexander Sportcomplex (Hanzehogeschool) en Amkemaheerd (Patrimonium, Gemeente Groningen).

Gemeente en instellingen houden er rekening mee dat in een aantal gevallen maatregelen nodig zullen zijn. Daarnaast kan het betekenen dat de werkzaamheden bij bouwprojecten langer gaan duren dan gepland. Bouwers, gebruikers, bewoners en eigenaren worden daarover geïnformeerd.

Alle meerkosten van deze maatregelen worden betaald uit het bedrag van € 50 miljoen. Ook meerkosten van andere projecten kunnen daarvan worden betaald, als nu besluiten moeten worden genomen om plannen tijdig te kunnen uitvoeren. Voorbeelden van dit soort projecten zijn het plan van corporatie Nijestee voor nieuwbouw bij De Trefkoel (Paddepoel) en de nieuwbouw van een Tentamenhal door de RUG. De komende maanden zal in beeld gebracht worden welke nieuwbouwprojecten in Stad onder deze regeling moeten vallen en hoe daarmee de continuïteit van het investeren in de Stad Groningen gegarandeerd kan worden.

Foto: Siebrand Wiegman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *