GroenLinks wil verlichting financiële situatie huurders

woningenSteeds meer mensen raken in de schulden

Steeds meer huurders komen door de aanhoudende crisis in financiële problemen. De werkloosheid stijgt en de koopkracht daalt. Tegelijkertijd worden de huren steeds hoger, wordt er bezuinigd op de huurtoeslag en stijgen de energieprijzen.

GroenLinks maakt zich ernstig zorgen over de problemen van de huurders in Groningen. Het aantal mensen dat de eindjes niet meer aan elkaar weet te knopen en in de schulden raakt neemt toe, zo blijkt uit een onderzoek dat werd gehouden in opdracht van de gemeente Den Bosch. GroenLinks wil zicht op de Groningse situatie en vraagt het college om actie voor deze groep huurders.

Uit het Bossche onderzoek, dat werd uitgevoerd door het bureau RIGO, blijkt dat ruim een kwart van de huurders veel meer geld kwijt is aan huur- en energiekosten dan volgens de Nibud-normen verantwoord is. Bij ongewijzigd beleid kan dit aandeel zelfs stijgen tot 37% in 2018. De financiële situatie voor een steeds grotere groep huurders komt dermate onder druk te staan dat de Brabantse bestuurders nu bij de minister aan de alarmbel trekken. De cijfers uit Den Bosch bevestigen het beeld uit eerder onderzoek dat in opdracht van de Woonbond werd gedaan.

GroenLinks maakt zich ernstig zorgen over de problemen van de huurders. De fractie wil van het college weten wat de situatie in Groningen is en welke maatregelen er genomen kunnen worden om de onaanvaardbare financiële druk op steeds meer huishoudens te verminderen. Ook wil GroenLinks dat het college zich schaart achter het initiatief van het gemeentebestuur van Den Bosch richting Den Haag.

 

Aan:            het College van B&W van de gemeente Groningen
Betreft:       vragen ex art. 38 RvO inzake woonlasten voor huurders
Groningen,  15 oktober 2013

Geacht College,
Vandaag biedt de gemeente Den Bosch, samen met de corporaties uit deze stad en het huurdersplatform, een petitie aan in Den Haag, waarin de regering dringend wordt gevraagd om maatregelen te nemen tegen de onbetaalbaar wordende woonlasten voor steeds meer huurders. De gemeente heeft onderzoek laten doen door het bureau RIGO. De uitkomsten van dat onderzoek laten een alarmerend beeld zien. Ruim een kwart van de Bossche huurders is veel meer geld kwijt aan huur- en energiekosten dan volgens de Nibud-normen verantwoord is. Bij ongewijzigd beleid kan dit aandeel in 2018 zelfs oplopen tot 37 % van de huurders. Het onderzoek van RIGO toont een trend die geldt voor de laagste inkomensgroepen in heel Nederland en komt overeen met eerdere onderzoeken naar de woonlasten van huurders die zijn gedaan in opdracht van de Woonbond en aan de universiteiten van Delft en Amsterdam.

Doordat het economisch tij tegen zit raken steeds meer mensen in de problemen. Enerzijds is er sprake van een dalende koopkracht door de groeiende werkloosheid, anderzijds worden de huren steeds hoger, wordt er bezuinigd op de huurtoeslag en stijgen de energieprijzen. Het Bossche gemeentebestuur stelt dat er met urgentie maatregelen moeten worden genomen, zowel lokaal als nationaal. De laagste inkomensgroepen raken in een steeds penibeler financiële situatie.

Een mogelijke maatregel om de stijging van woonlasten van de laagste inkomensgroepen af te zwakken is om mensen die ‘te duur’ wonen sneller te begeleiden naar een goedkopere woning. Ook zou de huur tijdelijk verlaagd kunnen worden voor mensen die even in een dip zitten, zoals zzp’ers met een slinkende orderportefeuille. Gedacht kan worden aan een lagere huur voor huurders die zelf onderhoud aan de woning plegen. En door woningen te isoleren worden de energiekosten van huurders gedrukt. Voor een aantal van deze maatregelen is de medewerking van minister Blok vereist. De minister wordt gevraagd om energiesubsidies versneld vrij te geven en een nieuwe methodiek in te voeren voor de huurtoeslag: die moet op de woonlasten (huur en energie) zijn gebaseerd in plaats van alleen de huur.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft GroenLinks de volgende vragen:

  1. Kan het college ons informeren of de problemen in Groningen vergelijkbaar zijn met de situatie in Den Bosch, zoals uit het onderzoek van RIGO naar voren komt?
  2. Is het college bereid om met de corporaties te overleggen over maatregelen om de soms onaanvaardbare financiële druk op steeds meer huishoudens te verlichten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u ons informeren over de resultaten?
  3. Is het college bereid de gemeente Den Bosch te steunen in haar acties richting Den Haag?

Namens de fractie van GroenLinks, Benni Leemhuis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *