Merendeel dak- en thuislozen en gebruikers OGGz heeft uitkering

groningen-selwerd-park selwerd-overnachtingen-185% van de Groningse gebruikers van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) en 95% van de dak- en thuislozen voorzien in hun levensonderhoud via een uitkering. Het gaat met name om bijstandsuitkeringen (WWB) en uitkeringen voor jonggehandicapten (Wajong). Vier van de 156 ondervraagden hebben een betaalde baan.

Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Groningen en het Breuer Institute. Deze conclusie onderbouwt de visie van de gemeenten in de provincie Groningen om vooral in te zetten op dagbesteding, activering en vrijwilligerswerk voor deze doelgroepen.

WSW
Ook ontvangen opvallend weinig ondervraagden (1%) een uitkering in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de sociale werkvoorziening in de provincie Groningen in veel gevallen voorkomt dat kwetsbare inwoners gebruik moeten maken van maatschappelijke opvang of geestelijke gezondheidszorg.

Onderzoek
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van alle 23 Groninger gemeenten, waarbij vijftig mensen uit de maatschappelijke opvang en 106 gebruikers van de OGGz zijn bevraagd. Bij de onderzoeksopzet is naast het inkomen van de geënquêteerde ook gekeken naar mogelijk inkomsten van partner, kinderen of ouders. Aan het onderzoek hebben alle OGGz-coördinatoren en alle instellingen voor maatschappelijke opvang in de provincie meegewerkt.

Verschillende uitkeringen
De uitkomsten laten zien dat, naast de WWB en de Wajong, de ondervraagden ook gebruik maken van een uitkering Algemene Ouderdomswet (4%) of de wet investeren in jongeren (4%). In 4% van de gevallen is sprake van een inkomensvoorziening vanuit de partner of de familie. 26 geënquêteerden geven aan dat er sprake is van een combinatie van een bijstandsuitkering en een vergoeding uit de bijzondere bijstand. Onder de OGGz-doelgroep is in vijf gevallen sprake van een inkomen in combinatie met illegaal verkregen inkomsten.

Regionaal Kompas 2013-2017
De conclusies uit het onderzoek vormen een nuttige onderbouwing voor de nieuwe aanpak van de maatschappelijke opvang, de verslavingszorg en de gezondheidszorg. Bij de totstandkoming van dit nieuwe beleid in de nota Regionaal Kompas 2013-2017 is intensief samengewerkt met de 23 Groninger gemeenten. Allemaal hebben ze ingestemd met de conceptversie. De verantwoordelijkheid voor het beleid ligt bij centrumgemeente Groningen. Hier zal de definitieve versie dit najaar worden vastgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *