Nieuwe entree Zernike Campus vanaf Paddepoel

impressie hoofdentree zernikelaanHet gebied ten oosten van de Zernikelaan zal de komende jaren een transformatie ondergaan. De nieuwbouw van de Zernikeborg zal gepaard gaan met de herinrichting van het openbaar gebied. Zowel langs de Zernikelaan als langs de ringweg is ruimte voor aanvullende bouwlocaties. Met deze bouw en herinrichtingsopgave zal de hoofdentree van de campus een nieuw elan krijgen.

plattegrond zernike entreeZodra de Noordelijke Ringweg is gepasseerd zal direct de sfeer en het karakter van de campus beleefbaar worden gemaakt met markante nieuwe gebouwen en een inrichting van de buitenruimte waarin doorzichten naar de gebouwen en een lommerrijk beeld hand in hand gaan. In het entreegebied is, ten zuiden en westen van de nieuwe Zernikeborg ruimte voor twee of drie nieuwe gebouwen. De capaciteit van de nieuwbouw is afhankelijk van de parkeeroplossing voor het gebied. Wanneer op maaiveld wordt geparkeerd zal dit het zuidelijk deel van de locatie, langs de Crematoriumweg in beslag nemen.

Wordt gekozen voor een gebouwde parkeergarage in meerdere lagen dan ontstaat de mogelijkheid om een mooi entreegebouw langs de Zernikelaan te bouwen.

Om het doorzicht vanaf de Zernikelaan naar de Zernikeborg te waarborgen en de gebruikswaarde van het gebied te verhogen is het noodzakelijk om het ‘Paddebosje’ dat langs de Zernikelaan ligt sterk uit te dunnen.

Het toevoegen van parkeren en (extra) gebouwen in deze zuid hoek van de Campus vraagt om een andere inrichting van de Zernikelaan. Dit om de doorstroming van en naar de ringweg goed te houden en te verbeteren.

viaduct high tech campus (referentie) zonnelaanDe Zonnelaan is met dagelijks meer dan 10.000 fietsers een van de drukste fietsroutes in de stad. Ter plaatse van de kruising van de Noordelijke Ringweg en de Zonnelaan veroorzaken grote aantallen fietsers van en naar de Zernike Campus doorstromingsproblemen voor auto-en busverkeer en veiligheidsproblemen voor fietsers. Een oplossing zien we in het wegnemen of verminderen van de conflicten tussen auto en fiets. Tegen deze achtergrond is in 2013 gestart met het project Slimme Route Zernike, dat ook in 2014 wordt doorgezet. Dit is echter niet afdoende en daarom is ook een infrastructurele aanpassing noodzakelijk. Er worden drie oplossingsrichtingen onderzocht:

  1. Een reconstructie van de kruisingen in combinatie met de plaatsing van verkeerslichten (VRI)
  2. Een (bot)rotonde ter plaatse van de op- en afritten van de Noordelijke Ringweg
  3. De ongelijkvloerse kruising van fietsers en auto’s in de vorm van een fietstunnel onder de op- en afritten door.

Nader onderzoek zal uitwijzen welke variant de meest veilige, duurzame en betaalbare oplossing is.

Bron en foto’s: Stedenbouwkundige Visie Zernike Campus Groningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *