Omvangrijke bezuinigingen Groningen onontkoombaar

groningen-centrum-stadhuis-va-gelkingestr-1.jpgProblemen van nu niet doorschuiven naar toekomst

OMVANGRIJKE BEZUINIGINGEN ONONTKOOMBAAR

De afgelopen jaren is in veel sectoren van de Groninger samenleving bezuinigd. De zware financiële opgave waarvoor de gemeente Groningen nu staat maakt het onontkoombaar dat er de komende jaren nog zwaarder en ingrijpender bezuinigd moet worden.

In nagenoeg alle sectoren valt niet te ontkomen aan pijnlijke ingrepen. Dat stellen Burgemeester en Wethouders in de Voorjaarsbrief 2013.

Tegelijk constateert het college dat ondanks de zware bezuinigingen de stad er goed voorstaat en over de nodige veerkracht beschikt. Meer dan in het recente verleden willen B&W door middel van co-creatie de samenwerking zoeken met burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Het college benadrukt dat het met deze Voorjaarsbrief niets doorschuift naar de toekomst, maar veelal door het maken van keuzes kiest voor het daadkrachtig oplossen van problemen.

Wethouder Financiën Ton Schroor: “ Ik ben blij dat we er met het college uit zijn gekomen. We laten daadkracht zien, doordat we niets doorschuiven naar de toekomst. We nemen onze verantwoordelijkheid en maken keuzes. Daarbij ontzien we onze eigen gemeentelijke organisatie in het geheel niet. Onze keuze voor Groningen als sociale stad blijven we trouw. Maar ook daar ontkomen we niet aan pijnlijke keuzes. We leggen nu in een vroeg stadium op een transparante manier aan de raad onze voorstellen voor. Uiteindelijk is het laatste woord aan de raad. Ik vind het een prestatie van formaat dat we in deze brede samenstelling als college deze ingewikkelde puzzel in principe kunnen oplossen.”

De financiële situatie van de gemeente is zorgelijk. De economische crisis is nog niet voorbij. Daarmee staat de gemeente voor zware opgaven die nadrukkelijk inzet vereisen van iedereen: overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke partners. Het college van B&W ziet het als een belangrijke taak om in de komende tijd de gedeelde verantwoordelijkheid, samen met alle betrokkenen in de stad praktisch in te vullen. Met de keuzes die in de Voorjaarsbrief aan de raad worden voorgelegd geeft het college gestalte aan het belangrijkste motto in het collegeprogramma: verbinden en vernieuwen.

Niet doorschuiven

Een belangrijk uitgangspunt van het college bij de te maken keuzes is dat er niet alleen gekeken wordt naar de opgaven voor 2013 en 2014, maar dat er ook een evenwichtig meerjarenperspectief komt. Het college wil de problemen van nu niet doorschuiven naar de toekomst. Tekorten moeten in eerste instantie worden opgevangen door uitgaven te verminderen, subsidies te korten en door efficiënter te werken. Daarnaast hanteert het college de stelregel dat structurele kosten met structurele middelen gedekt moeten worden en is het college zeer terughoudend met lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven. Een ander financieel uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen deze collegeperiode op een verantwoord niveau moet worden gebracht. Daaraan gekoppeld hanteert het college een zorgvuldig en alert risicomanagement.

 

Soberder

Op zich staat de stad Groningen er goed voor. Ondanks dat de gemeentelijke financiën zwaar onder druk staan. Groningen blijft een sociale stad, maar ontkomt door de ernst van de financiële situatie niet aan forse ingrepen. Door de bezuinigingen zal het beleid op alle terreinen soberder worden. Maar de basis blijft op orde. Het college zet niet in op het verhogen van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Wel zullen de lagere afvalstoffenheffing en rioollasten gecompenseerd worden door en verhoging van de OZB bij woningen. Het college kiest er niet voor de OZB voor bedrijven te verhogen: zij nemen al deel aan het Ondernemingsfonds Groningen. Per saldo blijven de woonlasten voor burgers daarmee gelijk.

Investeren voor de toekomst

Het college stelt voor om co-financieringsfondsen voor onderwijs, duurzaamheid, kennis en talentontwikkeling en voor stadsontwikkeling en economie in te richten. Met die fondsen wil het college investeringsruimte creëren voor toekomstige initiatieven uit de samenleving. Daarbij zal de nadruk liggen op co-creatie. Voor het voeden van deze fondsen heeft het college financiële ruimte gecreëerd in de bezuinigingsopgave. De komende tijd wil het college binnen de bestaande beleidsmiddelen op zoek naar mogelijkheden voor verdere aanvulling van de fondsen.

Het college is zich ervan bewust dat de Voorjaarsbrief de raad minder keuzemogelijkheden biedt dan in voorgaande jaren. Om aan alle financiële opgaven te kunnen voldoen zijn alle voorstellen in principe noodzakelijk. Vanzelfsprekend voert het college met de gemeenteraad eerst het Voorjaarsdebat om de benodigde kaders en eventuele alternatieve denkrichtingen op te halen. Vervolgens gaat het college hiermee in de zomer de definitieve voorstellen voor de Begroting 2014 vormgeven. De definitieve besluitvorming over de inhoudelijke, organisatorische en financiële keuzes zal plaatsvinden bij het vaststellen van de Begroting 2014. Dat gebeurt in november 2013.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *