Partij voor de Dieren de mond gesnoerd

demonstratie, megastallenUpdate:
Student en Stad en de Stadspartij bleken uiteindelijk toch bereid om namens de Partij voor de Dieren het woord te voeren inzake twee onderwerpen in de raad: Zonnelaan 10 en nieuwbouw moskee Selwerd. Wij zijn hen hier zeer erkentelijk voor.
De Partij voor de Dieren kan geen woord voeren of moties indienen tijdens de laatste gemeenteraad voor de verkiezingen. Gerjan Kelder, enig raadslid voor de partij, is gisteren vader geworden en hierdoor niet in staat om zelf aanwezig te zijn. Als gevolg sneuvelen drie door de partij opgestelde moties. Geen enkele andere fractie was bereid de woordvoering van de Partij voor de Dieren voor te dragen, hoewel dit wel is toegestaan.

Vanmiddag bleek dat een afwezige partij geen moties (mede) mag indienen, ook niet wanneer deze wel is ondertekend is door het betreffende raadslid. Eenmalige vervanging van Kelder scheen tevens niet mogelijk te zijn. De Partij voor de Dieren had tijdens de raad willen pleiten voor een volwaardige groencompensatie bij de nieuwbouw aan de Zonnelaan 10 en een sporthal met kantine en tribune in de Wijert. Tevens had de partij de nieuwbouw van de moskee in Selwerd geagendeerd, omdat  de raad te laat was geïnformeerd over de onvolledigheid van het ecologische onderzoek.

Het feit dat de gemeente op de vingers getikt was door de Dienst Regelingen over de onvolledige ecoscan rond de moskee, is voor de raad verzwegen tijdens de behandeling van de moskee in de raadscommissie Ruimte en Wonen van december. De partij wilde nogmaals het college verzoeken een alternatieve locatie te zoeken, omwille van de ecologische functie van het park. Bij de nieuwbouw van de Zonnelaan 10, ten behoeve van jongerenhuisvesting, wordt het verwijderde groen niet 1:1 gecompenseerd. De Partij voor de Dieren wilde dat het college het natuurschoon wel 1:1 zou compenseren, in de nabije omgeving en met bomen en struiken van vergelijkbaar formaat als de verwijderde exemplaren. Tot slot had de partij zich sterk willen maken voor een sporthal met kantine en tribune in de wijk, omdat dit volgens de partij onmisbaar is voor de sociale functie in de wijk.

Hieronder de (beknopte) geplande woordvoeringen van de onderwerpen waar de Partij voor de Dieren een motie over in wilde dienen:

 

Sportcarrousel

De wethouders en hun ambtenaren hebben veel tijd besteed aan het informeren van de commissie, dank daarvoor. Toch ervaart de PvdD dat de verhalen van de wethouder komen niet overeen met die van de wijk en andere betrokken organisaties. Wij vinden dat een ernstig signaal, want het betekent op zijn minst dat de communicatie van de gemeente tekortschiet.

De PvdD geeft steeds al aan: sporten is meer dan bewegen alleen. Mensen ervaren plezier, gezelligheid en het gevoel van erbij horen, dankzij de betrokkenheid bij hun sport. Daarbij vinden wij het belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is, waarbij breedtesport voor topsport gaat. Zoals u weet, hebben wij met deze sportbril de carrousel bekeken. Ons werd verzekerd dat in de Wijert de breedtesport en vooral de sport voor kinderen in de wijk erop vooruit zou gaan. Echter, wijkbewoners geven zelf het tegenovergestelde aan. Wijkbewoners, die zich al jaren serieus verdiepen in de situatie en die zich met hart en ziel inzetten voor de leefbaarheid van de wijk. Wij kunnen niet anders dan hun expertise en betrokkenheid serieus nemen. We hebben geconcludeerd dat de Wijert een sporthal nodig heeft en verdient; met kantine en tribune. De PvdD pleit niet voor een flitsend nieuw gebouw; het kan ook een bescheiden gebouw zijn, waarbij hergebruik de boventoon voert, of het kan aan een sporthal van het Gomarus gekoppeld worden. Het gaat om de functie. We zien dat het college al onderzoek instelt naar de mogelijkheden en dat is positief. Wij willen echter wel de vaart erin houden. We dienen daarom ook samen met CU de motie in voor de sportgelegenheid in de Wijert.

Dan de andere sportieve zaken van de carrousel. De sporthal Europapark lijkt de PvdD een mooie aanvulling voor de sportvoorzieningen in de stad. Als echter problemen ontstaan door de doorberekende lastenverzwaring voor andere verenigingen, willen wij dit graag tijdig horen van de wethouder. We vertrouwen er, na de reactie van het college op onze vraag gelezen te hebben, op dat alle nieuwe accommodaties dusdanig duurzaam gebouwd worden, dat we de doelstelling halen om als stad in 2035 energieneutraal te zijn. We zijn verder blij te horen dat op een constructieve manier gekeken wordt naar een oplossing voor Gronitas en we hopen dat de fusie met v.v. de Vogels een succesvolle oplossing zal zijn.

Jongerenhuisvesting Zonnelaan 10

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat er ruimte is voor meer jongerenhuisvesting, waarbij vooral gekeken dient te worden naar hergebruik. En waarbij het stadse natuurschoon niet verloren gaat. Dat is niet het geval bij de Zonnelaan 10. Groen wordt verwijderd en niet volwaardig gecompenseerd. De PvdD vindt het belangrijk dat de stad waakt over haar groen, gezien de positieve effecten die het heeft op mensen en dieren. De PvdD roept het college dan ook op om het groen dat moet wijken minstens 1:1 te compenseren en hierbij begroeiing te gebruiken van vergelijkbare formaten en soorten als het verwijderde groen. Hiervoor dienen wij de volgende motie in.

Ingediende zienswijzen omgevingsvergunning bouw moskee

De Partij voor de Dieren heeft dit onderwerp geagendeerd, omdat wij de informatievoorziening gebrekkig vinden en het college nogmaals willen verzoeken een andere locatie te zoeken voor de moskee.

Ten eerste. Ten tijde van de behandeling in de raadscommissie Ruimte en Wonen had de gemeente al lang een brief ontvangen van de Dienst Regelingen, waarin gewag werd gemaakt van het feit dat het ecologische onderzoek dat in het kader van de nieuwbouw en sloop was gedaan, onvolledig was. Er was geen onderzoek naar de paartijd en overwintering van vleermuizen gedaan. Ook over de aanwezigheid van een ransuil die in de nabije omgeving van de moskee verblijft, staat niets vermeld. Pas begin februari besluit het college de raad hierover te informeren als het besluitvormingsproces al grotendeels is afgerond.

Ten tweede. Sommige vleermuizen zijn zeer zeldzaam. Omdat het onderzoek nog niet is afgerond, weten we niet om welke het gaat. Het college zit in juridisch opzicht goed, indien zij een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw wil afgeven, Dienst Regelingen gaat dan verder met de aanvrager van de sloop (het moskeebestuur) over de ecologische zaken. Maar is het in moreel opzicht van het college een juist besluit, om een vergunning af te geven terwijl het ecologisch onderzoek nog niet is afgerond?

Ten derde. Park Selwerd is in 2012 ecologisch opgewaardeerd. Er is nieuwe flora gecreëerd en een en ander schijnt al gevolgen te hebben voor de aanwezige dieren in het park. Er schijnt al jaren een ransuil te broeden in de directe omgeving van de moskee. Ransuilen zijn schuwe dieren die niet van drukte en licht houden. De oppervlakte van de nieuwe moskee wordt 2,5 keer zo groot en de moskee krijgt ook een ruimere functie: er komt bijvoorbeeld een winkel in. De nieuwe moskee zal ook meer publiek trekken. In hoeverre is dit te rijmen met de ecologische functie van het Selwerderpark?

 

Ten vierde. De Partij voor de Dieren is van mening dat het oude boerderijtje dan wel niet monumentaal mag zijn, maar wel degelijk een iconische waarde vertegenwoordigt. De partij vindt het zonde als dit gesloopt zou worden, terwijl er op zoveel andere plekken in de stad, ecologisch minder waardevol, sprake is van leegstand.

Vanwege het onafgeronde ecologische onderzoek, de mogelijkheid van de aanwezigheid van zeldzame vleermuizen, de aanwezigheid van een broedend stelletje ransuilen dat waarschijnlijk verjaagd zal worden door sloop en nieuwbouw en daaropvolgende drukte, verzoekt de Partij voor de Dieren het college opnieuw samen met het moskeebestuur te zoeken naar een alternatieve locatie.

 

Eén gedachte over “Partij voor de Dieren de mond gesnoerd

 1. Punt 1.
  Het paringsseizoen van vleermuizen zal binnenkort worden onderzocht. Als daaruit blijkt dat de vleermuizen daadwerkelijk paren in de Moskee (bij de Moskee) dan zullen wij niet in die tijd mogen bouwen. Simple as that!

  Punt 2.
  Wij krijgen geen omgevingsvergunning in de handen als de onderzoeken niet zijn gedaan.

  Punt 3.
  De oppervlakte wordt niet 2,5 keer zo groot.
  De Partij van de dieren heeft zich door verkeerde mensen laten informeren.
  Een winkel is geen supermarkt. Dat de Partij van de dieren dat vergeet is een grote fout. Het is namelijk zo, dat een klein (zeer klein) kruidenierswinkeltje ZEKER geen extra plek inneemt, noch meer mensen! Ook hebben wij (te) vaak uitgelegd dat de groei van de mensen geen rationele gedachte is, gezien het niet gaat om een gebouw, maar om het geloof. Er is geen toestroom van Moskee bezoekers in de Moskee die in Park Selwerd staat! De ouderen overlijden, de jongeren gaan naar school en praktiseren hun geloof later pas.

  Punt 4.
  Tja..
  Wij begrijpen dat het een emotionele waarde heeft, maar dat heeft men ook als men moet verhuizen!

  No offense, maar wij wijken niet.
  Heel simpel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *