Raadscommissie over Forum, evenementenbeleid en sociaal domein

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-7432Op woensdag 22 januari vergaderen de raadscommissies Onderwijs en Welzijn, Beheer en Verkeer en Werk en Inkomen om 13:00, 16:30 en 20:00 uur. De vergaderingen vinden plaats in de oude raadzaal op het Stadhuis en zijn openbaar.

Via gemeente.groningen.nl/gemeenteraad zijn de vergaderingen ook live te volgen en zijn de volledige agenda’s en stukken in te zien.

Corpus den hoorn overzichtOnderwijs en Welzijn: Groninger Forum en sportparken Europapark en Corpus den Hoorn De commissievergadering van  Onderwijs en Welzijn staat voor een groot deel in het teken van het Groninger Forum. Het Programma van Eisen voor het Forum –een werkplan dat de basis vormt voor de subsidiëring- wordt lopende wijs steeds verder ingevuld. De gemeenteraad wordt jaarlijks op de hoogte gesteld van het verloop hiervan. De vergadering begint met een presentatie van tijdelijk Forumdirecteur Dirk Nijdam over het concept en de invulling van het gebouw.

Verder staan de voorstellen voor de Sporthal in het Europapark en de herinrichting van het sportpark Corpus den Hoorn op de agenda. Deze gaan vergezeld met een overzichtsbrief waar in november tijdens de commissievergadering om werd gevraagd.

steden nederland, groningen, stadsparkBeheer en Verkeer: Evenementenbeleid en Drafbaan
In september nam de raad nog de motie ‘evenementenbeleid en leefbaarheid in balans’ aan. Hierin werd het college opgeroepen onder andere rekening te houden met de beperking van overlast. Nu ligt er een brief voor met hoofdlijnen voor het nieuwe evenementenbeleid waarover het college de wensen en bedenkingen van de commissie wil horen. Ook de tijdelijke maatregelen voor evenementen voor 2014 die het college heeft ingesteld en de toekomst van de locatie Drafbaan zijn onderwerpen in dit agendapunt.

Werk en Inkomen: Hervorming sociaal domein
In oktober gaf de commissie wensen en bedenkingen mee aan het college voor de discussienota “Met elkaar voor elkaar”. De definitieve nota die nu voorligt, is op basis daarvan én de reacties van inwoners, beroepskrachten etc. aangepast. Kernvraag was hoe de gemeente vanaf 2015 uitvoering kan geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (inclusief AWBZ begeleiding), de Wet op de Jeugdzorg en de Participatiewet. Het college wil hiervoor sociale wijkteams oprichten die ondersteuning bieden in alle levensdomeinen. Ook op de agenda staat een notitie over de omvang en de besteding van het re-integratiedeel van het Participatiebudget.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *