Raadscommissie vergaderingen Groningen over drugsbeleid en huisjesmelkers

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-grote markt-1Het nieuwe gemeentelijke drugsbeleid. En een voorstel om wanpraktijken van huisjesmelkers aan te pakken. Dat zijn twee onderwerpen die woensdag 6 april aan de orde komen in commissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad.
Er zijn woensdag 6 april drie raadscommissievergaderingen. Om 13:00 uur begint de commissie Financiën en Veiligheid over onder meer de conceptnota met het nieuwe gemeentelijke drugsbeleid. De raadscommissie Onderwijs en Welzijn vergadert vanaf 16:30 uur over onder meer de nieuwe cultuurnota. En ’s avonds om 20:00 uur debatteert de commissie Ruimte en Wonen over onder meer een initiatiefvoorstel van de SP tegen wanpraktijken van huisjesmelkers. Deze drie commissievergaderingen in het stadhuis zijn openbaar en ook live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.nl/gemeenteraad. Daar zijn ook de precieze agenda’s en nota’s te vinden.

Coffeeshops
De raadscommissie Financiën en Veiligheid (13:00 uur) bespreekt onder meer de conceptnota ‘Integraal drugsbeleid’ van burgemeester Peter den Oudsten. “Beleidsuitgangspunt is een harde aanpak waar nodig en de mogelijkheid om een lichtere sanctie op te leggen als de situatie daarom vraagt.” In de nota staan onder meer de regels rond het gedogen van de verkoop van softdrugs vanuit coffeeshops en het sluiten van drugspanden. Ook preventie komt aan de orde. “Wij focussen daarbij op het versterken van de weerbaarheid van jongeren.” De burgemeester wil de wachtlijst voor nieuwe coffeeshops afschaffen. Als er plek vrij komt, komt er een openbare inschrijving. In Groningen mogen er maximaal 14 coffeeshops zijn.

Surprise-act Koningsnacht
Verder wil de burgemeester eerder een coffeeshop kunnen sluiten als er jongeren onder de 18 jaar worden toegelaten. Nieuw is ook dat er geen coffeeshop op minder dan 100 meter van een MBO-opleiding mag zijn. Dat afstandscriterium bestaat al bij andere scholen. De commissieleden kunnen zeggen wat ze van deze eerste versie van de drugsnota vinden. Ook betrokkenen als coffeeshophouders mogen hun mening geven. Na de inspraakperiode gaat er een definitieve nota naar de gemeente raad. De commissie bespreekt ook de maatregelen om komende Koningsnacht en Koningsdag in goede banen te leiden. Zo komt er bijvoorbeeld om 02:00 uur op de Vismarkt een surprise-act om piekdrukte richting Poelestraat, zoals vorig jaar, af te vlakken.
Liquiditeitsprobleem
De raadscommissie Onderwijs en Welzijn (16.30 uur) bespreekt onder meer een voorstel om een miljoen euro uit te trekken voor vernieuwende onderwijsprojecten. Voorbeelden zijn het stimuleren van ouderbetrokkenheid en programmeren in de klas. “Als onderwijsstad hechten we groot belang aan het stimuleren van goed onderwijs en het creëren van een goed onderwijsklimaat”, aldus B&W. “Daarom blijven we investeren in een goede en duurzame samenwerking in het onderwijsveld.” Verder buigt de commissie zich over het voornemen van het college om een tijdelijke lening te verstrekken voor de revitalisering van de Stadsschouwburg. Deze lening moet een liquiditeitsprobleem van het Groninger Monumentenfonds wegnemen.

Cultuurnota
Ook de voortgang van de nieuwe ‘Cultuurnota 2017-2020’ komt aan de orde in deze onderwijs- en welzijnscommissie. In de cultuurnota, die elke vier jaar wordt vernieuwd, staan de culturele ambities voor de stad, voor zowel de professionele als amateurkunst. Wat de gemeente in de periode 2017-2020 wil bereiken, staat al in de recent vastgestelde kadernota ‘Cultuurstad Groningen. City of Talent’. In de cultuurnota moeten komen te staan hóe de gemeente dat wil gaan doen. De commissie bespreekt ook de resultaten van een onderzoek naar de Groningse culturele infrastructuur, podia en stadsbrede programmering. Dit onderzoek wordt betrokken bij de voorbereiding van de nieuwe cultuurnota
Intimidatie
’s Avonds praat de commissie Ruimte en Wonen (20.00 uur) over een initiatiefvoorstel van de SP om wanpraktijken van huisjesmelkers aan te pakken. “Vastgoedbazen in Groningen vragen geregeld te hoge huurprijzen, onderhouden panden soms zo slecht dat de veiligheid van huurders op het spel staat en gaan zelfs over tot intimidatie wanneer huurders hun recht willen halen”, aldus SP-raadslid Mechteld van Duin. Zij stelt onder meer voor een Meldpunt Huisjesmelkers op te richten en vraagt maatregelen tegen verhuurders die herhaaldelijk over de schreef zijn gegaan.

Stripmuseum
Verder wil het college van B&W met de raadscommissieleden van gedachten willen over de nieuwe erfgoednota die in 2017 moet worden vastgesteld. Welke prioriteiten moeten er in staan? De commissie bespreekt ook de nieuwste bouw- en grondexploitatie van de Grote Markt-oostzijde en het Groninger Forum. Daarin is de actuele financiële situatie verwerkt en zijn onder meer de risico’s beschreven. Het college vraagt de raad om een zogeheten aanvullend uitvoeringskrediet van bijna 230.000 euro voor het geschikt maken van het Groninger Forum voor de komst van het Stripmuseum.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *