Reitdiepzone levendige stadswijk
 volgens ontwerp-structuurvise

De vraag naar nieuwe woningen is ook in Groningen ongekend. Goede en betaalbare huisvesting is één van de prioriteiten van het college. De ontwerp-structuurvisie Reitdiepzone geeft hier een passend antwoord op. Er wordt ruimte geboden voor maximaal 2300 woningen en verschillende werklocaties. De eerste woningbouwprojecten zijn al gebouwd of in ontwikkeling. Door de ligging parallel aan de Ring West is woningbouw een ingewikkelde puzzel, want er moet worden voldaan aan een prettig woon- en leefklimaat.

Doordat alle milieueffecten zijn getoetst en afgewogen is een goed onderbouwde keuze gemaakt voor de toekomst van de zone. Wethouder Ruimtelijke Ordening Roeland van der Schaaf: ‘Groningen staat voor een forse opgave op het gebied van wonen. In de Reitdiepzone vangen we de groei op in het bestaande stedelijk gebied. We zijn al bezig om het verouderde bedrijventerrein aan de Friesestraatweg te transformeren in een complete en levendige stadswijk. Met woningbouw, ook een groot deel sociale huurwoningen, ruimte voor werkgelegenheid en voorzieningen. De bouwblokken variëren in hoogte en uitstraling. Daarbij vergroenen we de openbare ruimte en maken het Reitdiep beleefbaar. De Reitdiepdijk verandert van een niet-toegankelijke oever naar een groene dijk met een openbaar wandelpad en bijzondere plekken daarlangs. Het gebied krijgt hiermee een nieuwe uitstraling en een flinke kwaliteitsimpuls. Waarbij wij kiezen voor een meer ontspannen- en minder dichte bebouwing dan eerst was voorzien.’

Aanpak Ring West zeer gewenst

In de visie wordt ook voorgesorteerd op een mogelijke aanpak van Ring West. De verbindingen tussen Vinkhuizen en Paddepoel zijn door zowel het Reitdiep als de ring beperkt. Door de wens uit te spreken om de ring deels te de verdiepen wordt ingezet op een kwaliteitsimpuls voor de zone. De komende jaren werken gemeente en provincie, mogelijk samen met het Rijk, dit traject verder uit. Voor het slagen van de Reitdiepzone is een aanpak van Ring West geen randvoorwaarde, maar wel zeer gewenst.

Bouwen samen met marktpartijen

Voor de Reitdiepzone heeft de gemeente ervoor gekozen om ontwikkelende partijen te faciliteren met ruimtelijke kaders. Hiervoor heeft de gemeenteraad in 2018 een ontwikkelstrategie vastgesteld. De ontwerp-structuurvisie Reitdiepzone is hierop een aanscherping en biedt zowel de omgeving als de marktpartijen nog meer duidelijkheid over wat wél wenselijk is en wat vooral niet wenselijk is in de zone. Na vaststelling van de structuurvisie zal de gemeente meer regie gaan nemen op de ruimtelijke kwaliteit en het woningbouwprogramma, zodat er in de zone ook echt komt wat er wordt beoogd. Een passend antwoord op het tekort aan woningen in Groningen.

Van 4 november tot 16 december 2021 ligt de ontwerp-structuurvisie ter inzage en is het mogelijk een zienswijze in te dienen via gemeente.groningen.nl/reitdiepzone. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2022 de definitieve structuurvisie voorgelegd aan de gemeenteraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *