Vensterscholen en kernpartners tevreden over nieuwe impuls

steden nederland, groningen, selwerdDirecteuren van de Vensterscholen en kernpartners als voorschoolse opvang, Centrum voor Jeugd en Gezin en andere betrokken organisaties geven aan tevreden te zijn over de Nieuwe Impuls Vensterscholen 2.0. Dit blijkt uit de eerste meting die het lectoraat Integraal Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool dit voorjaar heeft uitgevoerd.

Uitgangspunt van de Nieuwe Impuls Vensterscholen was dat de regie op de samenwerking binnen de Vensterscholen weer bij het basisonderwijs kwam te liggen. Daarnaast is er extra aandacht voor vier thema’s: een gezamenlijk pedagogisch fundament; een doorgaande ontwikkelingslijn; ouderbetrokkenheid en zorg en ondersteuning. Doel van de meting was zicht te krijgen op de resultaten tot nu toe en te onderzoeken wat de kansen en knelpunten zijn met betrekking tot de vier thema’s.


Kansen
Tegelijkertijd zijn ze van mening dat er op dit moment sprake is van een ‘lappendeken’ en zien ze kansen om hier verbeteringen in aan te brengen. Zo is er een duidelijke wens tot meer verbinding met de WIJ-teams in de wijk en meer integraliteit, waarbij verschillende vensterscholen streven naar een integraal kindcentrum. Structurele financiering ten slotte, moet zorgen voor tijd en rust, zodat er meer ruimte komt om resultaat- en planmatig te werken.


Aanbevelingen
De onderzoekers doen naar aanleiding van de meting een aantal aanbevelingen. Als aanbevelingen voor de gemeente worden genoemd: de verbinding tussen Vensterscholen en WIJ-teams tot stand brengen, subsidies meer bundelen en geld koppelen aan maatschappelijke resultaten.

In juni 2016 volgt een verdere meting naar de nieuwe impuls.
Ambitiedocument
Het ‘ambitiedocument nieuwe impuls Vensterscholen’ werd twee jaar geleden opgesteld. In het document spreekt de gemeente de ambitie uit dat alle kinderen in de stad maximale kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Kinderen die een extra zetje nodig hebben worden actief benaderd om de aangeboden kansen te pakken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *