Accommodatienota Groningen vastgesteld

blik op de wijik-1Met de blik op de wijk. Dat is de titel van de vastgestelde nieuwe accommodatienota van de gemeente Groningen, die betrekking heeft op 36 sociaal-culturele accommodaties. Op basis van het nieuwe beleid wil Groningen de accommodatie-besturen meer ondersteunen in de samenwerking en afstemming in de wijk. Ook  wil de gemeente buurtbewoners meer betrekken bij het beleid en de programmering van de wijk-en buurtactiviteiten.

Het beheer van de accommodaties wordt niet meer per accommodatie toebedeeld, maar per gebied.

In dat gebied worden de besturen verantwoordelijk voor de verdeling van het beheer, gekoppeld aan de programmering. De accommodatiebesturen krijgen daarbij  voor ieder gebied de beschikking over extra ondersteuningsuren. Deze uren zijn bestemd voor de ondersteuning van besturen bij  beheer en programmering, het organiseren van bewonersbetrokkenheid en het stimuleren van vernieuwing van het activiteitenaanbod. 

Hoe de nieuwe beheerpool georganiseerd wordt en waar die wordt ondergebracht is nog geen uitgemaakte zaak. Hierover vinden de komende maanden gesprekken plaats met belanghebbenden zoals de Speeltuincentrale, de BBOG (Besturen Buurtcentra Overleg Groningen) en de stichting Werkpro die het beheer nu verzorgt.

In de wijken Oosterpark en Beijum gaat de gemeente de haalbaarheid onderzoeken van een nieuw wijkcentrum. Verder wordt de subsidie voor de speeltuinvereniging FEO (Oosterpark) en Beijumkorf (Beijum) beëindigd. Een aantal (kleine) accommodaties met een beperkte buurtfunctie krijgt minder beheer dan voorheen. Voor het onderhoud van de speeltuinen wordt extra geld beschikbaar gesteld.

‘Met de blik op de wijk’ is tot stand gekomen door het huidige accommodatiebeleid met veel partijen te evalueren en peilingen onder bewoners uit te voeren op stedelijk- en wijkniveau. De meeste maatregelen worden per 1 januari 2015 ingevoerd. Dit geeft de accommodatiebesturen de tijd om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe situatie.

Inspraak
Tijdens de inspraakperiode is gebleken dat de meeste accommodatiebesturen zich kunnen vinden in het voorgestelde beleid. Naar aanleiding van een aantal reacties is de nota op onderdelen aangepast.

De gemeente heeft begrip voor de reactie van de Speeltuincentrale dat de beheerverdeling per gebied de stedelijke beheerpool voor de speeltuinaccommodaties doorkruist en in sommige situaties nadelige gevolgen heeft. Daarom wordt aan de Speeltuincentrale voor 2015 en 2016 een bedrag van €25.000,- per jaar aan frictiekosten beschikbaar gesteld.

Accommodatiebeleid in ontwikkeling
De komende jaren verandert de wet- en regelgeving op het gebied van het sociaal en maatschappelijk beleid. Dit heeft ook gevolgen voor het gebruik van sociaal- culturele accommodaties. Groningen wordt verantwoordelijk voor meer voorzieningen in de stad en in de wijken. Tegelijkertijd komt er ruimte beschikbaar in panden van zorginstellingen, kerken, scholen en woningcorporaties. De komende jaren zal Groningen samen met deze partners per gebied naar efficiënte oplossingen zoeken. Naar aanleiding van de uitkomsten past de gemeente Groningen het accommodatiebeleid opnieuw aan.

De gemeenteraad stelt in juni de accommodatienota ‘Met de blik op de wijk’ en het inspraakrapport definitief vast.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *