Begroting Groningen 2015 bereikt grens 1 miljard : Ambitieus en realistisch

groningen-centrum-politiek-coalitieakkoord groningen-1Samenwerken is hèt sleutelwoord voor deze collegeperiode. Als gemeente samen met Stadjers, ondernemers, bedrijven, instellingen en al die andere partners werken aan de ontwikkeling van Stad en regio. Het college van B&W van Groningen toont hierbij stevige ambities en laat met de gemeentebegroting 2015 zien dat deze steunen op een realistisch financieel fundament. Deze eerste begroting sinds het sluiten van het coalitieakkoord ‘Voor de verandering’ laat voor deze collegeperiode een sluitend financieel perspectief zien, heeft voldoende weerstandsvermogen en geeft ruimte om te intensiveren en investeren. Bijvoorbeeld in de Vernieuwing van het Sociale Domein.

De begroting 2015 benadert met een bedrag van 999,2 miljoen voor het eerst de grens van 1 miljard euro. Dit is het gevolg van de overheveling van (zorg)taken van het Rijk naar de gemeenten en de, al dan niet gedeeltelijke, budgetten die hierbij meekomen. Om de overgang goed te laten verlopen en te kunnen innoveren, stelt het college in 2015

6,4 miljoen euro beschikbaar voor de Vernieuwing Sociaal Domein. Daarnaast heeft het college 0,8 miljoen extra gereserveerd voor huishoudelijke hulp. Dit geeft gebruikers en aanbieders de tijd om zich voor te bereiden op 2016, wanneer huishoudelijke hulp een algemene voorziening wordt en Stadjers het zelf moeten regelen. Uitgangspunt is en blijft dat Stadjers die echt zorg nodig hebben dit ook krijgen en dat er niemand tussen wal en schip valt.

Woonlasten stijgen minder dan inflatie
2015 is ook de eerste begroting in een langzaam verbeterend economisch getij. Hoewel de gemeente, net als veel Stadjers en ondernemers, de naweeën van de economische crisis nog stevig voelt. Zo is het aantal verkochte woningen in Meerstad sterk gestegen en zijn de doelstellingen ruim gehaald. Toch is de opbrengst lager dan voorzien omdat er meer relatief goedkope woningen verkocht worden. Dat maakt dat de grondexploitatie van Meerstad naar beneden bijgesteld is. Daarnaast is, vanwege vertraagde uitgifte, ook een extra afboeking op de bedrijventerreinen noodzakelijk.

In deze begroting heeft het college de stijging van de woonlasten weten te beperken tot 1,2%. Wat een half procent lager is dan de inflatie die 1,7% bedraagt.

Wijkwethouders
Voor het samenwerken in Stad is het integrale gebiedsgerichte werken, wat start in 2015, essentieel. Een laagdrempelige overheid die in samenspraak met Stadjers en partners tot activiteiten komt. Om hiervan een succes te maken is het noodzakelijk de nu nog vaak bestaande scheidslijn tussen het sociale, economische en fysieke domein op te heffen. De invoering van het wijkwethouderschap zal hier zeker een bijdrage aan leveren. De wijkwethouders zijn vanaf 2015 de ogen en oren in de wijk. Voor de invulling van het wijkwethouderschap is in 2015 in totaal 2,2 miljoen euro beschikbaar. Daar wordt ook de uitkomst van de discussie over de inzet van maatschappelijke banen bij betrokken.

Ook binnen de gemeente start een ontwikkelingsprogramma dat zorg draagt voor aansluiting van de gemeentelijke organisatie op het gebiedsgericht werken.

Begroting visueel en bespreking in de raad
Begin volgende week is, net als vorig jaar, op de website van de gemeente Groningen (www.groningen.nl/financien) via handige diagrammen te zien hoe het geld van de gemeente in 2015 is verdeeld. Per programma, deelprogramma en beleidsveldniveau is te zien welk bedrag daarvoor is gereserveerd.

 

De begroting 2015 is aangeboden aan de raad. Op 5 november 2014 bespreekt de raadscommissie Financiën & Veiligheid deze ontwerpbegroting van het college. Een week later, op 12 november stelt de gemeenteraad de definitieve begroting vast.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *