Boumans verdraait werkelijkheid

steden nederland, groningen, helpmanGisteravond sprak gedeputeerde Boumans (VVD), tevens voorzitter van de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, sussende woorden over de smalle rijstroken en het ontbreken van een vluchtstrook in de tunnel. Hij zei onder meer dat de vluchtstrook nooit in het plan heeft gezeten, en dat deze juist om veiligheidsredenen niet wordt gecreëerd.

Binnen Aanpak Ring Zuid heeft de werkgroep Veiligheid en Ontwerp zich beziggehouden met de tunnel. De stichting heeft onlangs de verslagen van deze werkgroep opgevraagd. Daar staat onder meer het volgende in:

“De heer Hillen mist in het verslag de constatering die in de vergadering is getrokken, dat – behoudens de situatie voor verminderd zelfredzamen – de noodzaak van een extra veiligheidszone van 75 cm minder sterk aanwezig is dan in eerste instantie leek. En dat de oplossingsrichtingen van de verschillende vragen uit de ‘Brandweerbrief’ grotendeels los staan van de 75 cm.”

[…]

“Als we in augustus kunnen vaststellen dat de 75 cm verlaten kan worden, is dat voor de voorbereiding van het Tracébesluit (TB) van groot belang. Immers de verdiepte ligging kan dan 1,50 meter smaller en kan daarmee in de TB-tekeningen worden gezet. De voorbereidingen daarvan gaan in september in volle gang. Het TB moet klaar zijn in december 2013.”

[…]

“De heer ….. reageert op de opmerkingen van de heer …. Per deelonderwerp is inderdaad geconstateerd dat er geen directe relatie is met de 75 cm strook, maar of dat voor het totale vluchten geldt is niet duidelijk.  Hier hebben we ook geen algehele uitspraak over gemaakt. Als er een vluchtplan is, dan kan de constatering worden getrokken dat de 75 cm strook geen invloed heeft. Het vluchtplan zal duidelijk worden met de uitwerking van de scenarioanalyse.”

“De heer …. geeft tevens aan dat hij niet te spreken was over de term ‘busjespassagiers’ in de e-mail. Voortaan zal hierop worden gelet. Het gaat hier om ‘verminderd zelfredzamen’.”

Uit het verslag blijkt dus dat de vluchtstrook een belangrijk aandachtspunt is geweest. Bovendien speelde de mogelijk kleinere constructie van de verdiepte ligging bij het besluitvorming een rol, alsmede de tijdsdruk van het op handen zijnde Tracébesluit. Pas een week voor de vaststelling van het Ontwerp Tracébesluit (OTB) besloot de werkgroep in te stemmen met het schrappen van de vluchtstrook. Pas na vaststelling van het OTB werden de personenvervoerders bij de werkgroep uitgenodigd:

“De personenvervoerders geven aan dat er rekening moet worden gehouden met mobiele (veelal moeilijk opvoedbare kinderen) en minder mobiele cliënten (veelal mensen in een rolstoel).”

[…]

“Het vluchten in de verdiepte ligging is lastig. De moeilijk opvoedbare kinderen kennen een bepaalde structuur. Ze zijn niet gewend om tussendoor uit te stappen. Bij incidenten, zoals een lekke band, blijven de passagiers in de taxi totdat er vervangend vervoer ter plaatse is. Cliënten in een rolstoel kunnen alleen aan het begin en het eind de verdiepte ligging uit vluchten.”

In de praktijk zullen echter ook zelfredzame mensen in hun auto moeten wachten op hulp, want ook voor hen ontbreekt een uitweg. Eerder maakten ook de vervoersorganisaties EVO (20.000 aangesloten bedrijven) en TLN (6.000 leden) bekend zich zorgen te maken over de veiligheid van de tunnel.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *