Eerste kinderburgemeester voor Groningen

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 27 september krijgt Groningen er een tweede burgemeester bij. Want dan wordt Javano Zwiers (11) als eerste kinderburgemeester van Groningen geïnstalleerd. Hij krijgt een echte kinderburgemeestersketting omgehangen.

De kinderburgemeester is een initiatief van de politieke partijen Student en Stad, 100% Groningen en GroenLinks in de gemeenteraad om kinderen een duidelijkere stem te geven. En om ze te stimuleren om na te denken en mee te praten over wat zij belangrijk vinden in de stad. Javano is het hele schooljaar kinderburgemeester. Hij vergezelt burgemeester Peter den Oudsten en jeugdwethouder Mattias Gijsbertsen tijdens representatieve taken.

Armoede
Als kinderburgemeester zit Javano ook de Groningse Raad van Kinderen voor. Deze Raad van Kinderen wordt volgende week, 5 oktober, geïnstalleerd. Deze raad gaat zich met het onderwerp ‘armoede’ bezighouden.

Alle Groningse kinderen van groep 6 en 7 konden kinderburgemeester worden. Een jury koos 7 kinderen die een echte campagne voerden om stemmen te werven. Zo’n 500 mensen hebben gestemd. Javano wist met zijn slogan ‘Javano weet wat goed is voor elk kind’ de meeste stemmen binnen te halen. Rosalyn Martina (9) kreeg na Javano de meeste stemmen. Zij wordt woensdag als loco-burgemeester geïnstalleerd.

Uitbreiding aantal raadsleden
Na de installatie vergadert de gemeenteraad onder meer over het stadhuis. Het stadhuis moet worden aangepakt vanwege onderhoud, duurzaamheid en uitbreiding van het aantal raadsleden van 39 naar 45. De raad heeft eerder aangegeven graag op dezelfde plek te willen blijven vergaderen. Dat is op de begane grond.

Toch liggen er woensdag twee mogelijkheden voor. Blijven (optie A) of verhuizing van de raadzaal naar de derde verdieping van het stadhuis (optie B). Blijven zitten betekent volgens het college van B&W dat er aan veel eisen van de raad niet wordt voldaan. Dat is wel zo als de vergaderingen van de grotere gemeenteraad boven in het stadhuis zijn.

Schoenlepel
Bij niet verhuizen naar de derde verdieping wordt het lastig om alle straks 45 raadsleden een plek te geven. De architect over optie A: “Het past, maar alleen met behulp van een schoenlepel.” Optie A kost ruim 14 miljoen euro, optie B ruim 15,5 miljoen. Bij beide opties is dat inclusief onder meer onderhoudskosten en duurzaamheidsmaatregelen. Het college vraagt de raad woensdag te kiezen voor één van beide opties en om 975.000 euro om de verbouwing voor te bereiden.

De aanpak van het stadhuis is eigenlijk het enige grote agendapunt van deze eerste raadsvergadering na het zomerreces. Er komen verder nog drie zogeheten 1-minuutinterventies aan de orde. Dat zijn onderwerpen waarover eerder in de raadscommissies al uitgebreid is gedebatteerd. Maar één of meer politieke partijen willen er nog kort iets over zeggen. Bijvoorbeeld om een motie of amendement over het onderwerp in stemming te brengen. Met een motie kan de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders (B&W) verzoeken een opdracht uit te voeren, bijvoorbeeld het instellen van een onderzoek. Met een amendement kunnen fracties raadsvoorstellen van B&W wijzigen. Daar is dan wel een meerderheid in de gemeenteraad voor nodig.

Begraafplaatsen
De eerste ‘1-minuut’ gaat over de plannen voor het gebied aan de zuidkant van het Hoofdstation. Het college wil daar een autoluwe wijk. Verder komt de zogeheten ‘Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Groningen 2018’ aan de orde. B&W willen onder meer voor het dekken van de kosten van het ruimen van graven de tarieven voor begraven verhogen.

De laatste 1-minuutinterventie gaat over het Uitvoeringsprogramma van Bestemming Binnenstad. In deze geactualiseerde plannen van de binnenstadsvisie staan de voortgang en planning van meer dan 50 projecten voor de binnenstad. Dan gaat het bijvoorbeeld over het verleggen van busroutes en herinrichting van straten. Het college zegt in totaal 42 miljoen euro extra nodig te hebben om alle ambities uit de binnenstadsvisie te kunnen realiseren.

Tijdens deze raadsvergaring wordt Krista Boogaard tijdelijk als raadslid voor de PvdA benoemd. Zij vervangt fractievoorzitter Carine Bloemhoff die met zwangerschapsverlof is. Sebastiaan Ruddijs is tijdelijk fractievoorzitter.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *