Geen openbaarheid informatieverzoek Greenpeace elektriciteitscentrale

greenpeace-1Het college van gedeputeerde staten van Groningen hoeft een groot aantal documenten over de vergunningverlening voor de elektriciteitscentrales van Nuon en RWE en voor de aanpassingen van de haven en vaargeul in de Eemshaven niet alsnog openbaar te maken. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (16 juli 2014). Het gaat om ruim 200 documenten waaronder concepten van processtukken en zogenoemde ‘vraag & antwoord’ documenten die tussen het provinciebestuur, Nuon, RWE, Groningen Seaports en de door hen ingeschakelde adviseurs waren gewisseld in het kader van vergunningprocedures. Het provinciebestuur weigerde de documenten openbaar te maken, omdat die waren opgesteld voor ‘intern beraad’ en persoonlijke beleidsopvattingen bevatten. Greenpeace had het provinciebestuur in juni 2011 om alle informatie gevraagd over de elektriciteitscentrales en de aanpassingen op en rond de Eemshaven. Volgens haar is deze informatie van belang in het maatschappelijk debat over de gevolgen van de elektriciteitscentrales voor mens en milieu.

Intern beraad
De Raad van State is van oordeel dat het oogmerk waarmee een document is opgesteld bepalend is voor de vraag of het is opgesteld ten behoeve van intern beraad. Nu de opgevraagde documenten persoonlijke beleidsopvattingen bevatten en met de betrokken partijen is afgesproken dat de documenten vertrouwelijk zouden blijven, heeft het provinciebestuur openbaarmaking van deze documenten terecht geweigerd, aldus de hoogste bestuursrechter. Daarbij is, anders dan de rechtbank Noord-Nederland eerder in juli 2013 oordeelde, niet van belang dat externe partijen, zoals in dit geval Nuon, RWE en Groningen Seaports, een eigen belang behartigden in het beraad. Evenmin is van belang dat zij geen medeverantwoordelijkheid dragen voor de besluiten van de provincie. Deze beide criteria hebben geen wettelijke grondslag, aldus de Raad van State.

Milieu-informatie
Hoewel documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en persoonlijke beleidsopvattingen bevatten in principe niet openbaar hoeven te worden gemaakt, kan dat anders zijn wanneer die milieu-informatie bevatten. In dat geval moet op grond van de Wet openbaarheid van bestuur een extra belangenafweging worden gemaakt. Naar het oordeel van de Raad van State heeft het provinciebestuur die afweging in bijna 20 documenten niet of niet voldoende gemaakt. Daarom moet het provinciebestuur over die documenten opnieuw beslissen. Als Greenpeace het vervolgens ook niet eens is met dat nieuwe besluit, kan zij in dit geval rechtstreeks beroep instellen bij de Raad van State.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *