Gemeente Groningen sluit 2015 af met positief resultaat

groningen-centrum-stadhuis-va-gelkingestr-1.jpgDe gemeente Groningen sluit het jaar 2015 af met een positief financieel resultaat van 23,8 miljoen euro. Dit biedt de mogelijkheid om de (voorlopig) lagere toekenning van 15,7 miljoen euro door het Rijk voor de bijstandsuitkeringen (BUIG*) op te vangen. Omdat het domein Zorg nog volop in ontwikkeling is, gaat 1,5 miljoen van de resterende 8 miljoen euro naar de Wmo als reserve voor eventuele risico’s. Daarnaast zijn er verschillende bestemmingsvoorstellen, waaronder het creëren van kansen voor jonge werkzoekenden. Het college stelt 7 ton beschikbaar voor het aanstellen van 15 extra trainees, vouchers en het project Noorderbaanbattle. 

Ook in 2015 is het weerstandsvermogen van de gemeente gestegen, Dit komt nu uit op een ratio van 0,95.

Voor Groningen is 2015 een jaar waarin veel in gang is gezet, een jaar van transitie en vooruitgang. Voor het eerst sinds 2011 groeit de werkgelegenheid met 1,3%. De decentralisaties in het sociaal domein zijn een feit en de sociale teams zijn stadsbreed gerealiseerd. Daarnaast is er in 2015 een start gemaakt met de WIJ-teams. Visies op verschillende beleidsterreinen, verwoord in ondermeer de Fietsstrategie, de Woonvisie, de kadernota Cultuur en de concept-Binnenstadsvisie komen in samenspraak met de Stadjers tot stand.

actualiteitendebat zorg -53Wethouder Financiën Ton Schroor: “Ik ben blij met het positieve rekeningresultaat van 23,8 miljoen. Dit maakt het mogelijk om het tekort van 15,7 miljoen euro op de BUIG* op te lossen zonder dat dit gevolgen heeft voor de Begroting 2016 van de gemeente. In 2015 hebben we kans gezien om ons weerstandsvermogen te versterken tot een ratio van 0,95. Hiermee hebben we onze financiële situatie verder gestabiliseerd. Heel belangrijk, want ook de komende jaren zullen we de vinger aan pols moeten houden. Onder andere vanwege de veranderingen die er vanuit het Rijk nog op ons af zullen komen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *