Gezamelijke wijkaanpak terugdringen softdrugsgebruik jongeren

drugs-1Gezamenlijke wijkaanpak in Lewenborg en Beijum moet softdrugsgebruik terugdringen
Strengere aanpak softdrugsgebruik minderjarigen

De jeugd in Lewenborg en Beijum gebruikt relatief veel en vaak softdrugs.

Dit blijkt uit onderzoek van Onderzoeksbureau Intraval. De instellingen en scholen in de wijk nemen daarom samen met politie, gemeente en Openbaar Ministerie het voortouw om dit probleem aan te pakken. Het college vindt dat het toenemend softdrugsgebruik door minderjarige jeugd in beide wijken zorgelijk te noemen is. Het gaat om circa 350 jongeren in Beijum en Lewenborg die door hun sofdrugsgebruik problemen thuis, op school en in de buurt ervaren. Dat vraagt om gezamenlijk krachtdadig ingrijpen. De nieuwe aanpak is een proef voor twee jaar en wordt daarna ook in andere wijken ingezet.
Centrum voor Jeugd en Gezin, MJD, Buurtwelzijn/ Sociaal Team, Verslavingszorg Noord Nederland/Terwille, scholen, GGD, politie/Openbaar Ministerie, Halt, corporaties en gemeente zitten op één lijn: softdrugsgebruik onder de 18 jaar is wettelijk verboden en wordt niet geaccepteerd. Deze norm hanteren de betrokken organisaties vanaf eind 2012. Vanaf dat moment hebben ze ook gezamenlijk besloten tot concrete acties. Sommige acties zijn nieuw, soms focussen instellingen meer of gaan ze intensiever met hun aanpak aan de slag.

Twee sporen
In eerste instantie richt de aanpak zich op bewustwording (softdrugsgebruik is schadelijk), herkenning en preventie. Een softdrugspreventieprogramma en een goede wijkcommunicatie worden hiervoor ingezet. Het Centrum voor Jeugd en Gezin gaat ouderspreekuren organiseren en professionals krijgen een training om softdrugsgebruik te herkennen en om hun kennis te vergroten. Het onderwijs, MJD-jongerenwerk en verslavingszorg gaan oplossingsgericht met jongeren aan de slag om hun weerbaarheid te versterken en om perspectief terug te vinden. Daarna richt de aanpak zich op handhaving in de wijk door strenger optreden van de politie. Door deze aanpak een tijd vol te houden proberen we een omslag te bereiken in het gebruik van softdrugs. De ouders zijn belangrijk: zij blijken hierin een grotere invloed te hebben op hun kinderen als vaak wordt gedacht.

Uitkomsten onderzoek
Onderzoeksbureau Intraval onderzocht in 2011 het softdrugsgebruik onder jongeren in de leeftijdscategorie van 10 – 17 jaar in Lewenborg en Beijum. Van de onderzochte groep gebruiken relatief veel jongeren frequent softdrugs. In Lewenborg blowen zo’n 100 – 140 jongeren meerdere keren per week. In Beijum zijn dat er 240. In totaal gaat het om zo’n 350 jongeren. Tenminste 50 daarvan zijn dagelijkse blowers. Anno 2013 vermoeden de wijkprofessionals op basis van hun contacten met de doelgroep dat het om een groep van circa 100 dagelijkse minderjarige blowers gaat. In de afgelopen tijd hebben alle partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing een gezamenlijke aanpak met concrete acties afsproken en in gang gezet.
Problemen door softdrugsgebruik
Jeugd in beide wijken gebruikt vaker en vanaf jongere leeftijd dan jongeren elders in de stad. Dit blijkt uit het onderzoek en uit recente signalen van welzijnsprofessionals. Softdrugs levert aanmerkelijk meer schade op aan de gezondheid en toekomstkansen van jongeren dan we eerder dachten. Regelmatig gebruik gaat vaak gepaard met slechtere schoolprestaties, problemen als spijbelen, voortijdig schoolverlaten, werkloosheid, schulden of (kleine) criminaliteit. Daarnaast levert het problemen op in de buurt vanwege de bijkomende wietteelt en criminaliteit rond de levering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *