Groningen meer grip op woon- en werklocaties

steden nederland groningen, centrumAanpassingen in grondexploitaties beperkt

Hoewel de vraag naar nieuwe woningen, kantoren, winkels en bedrijventerreinen nog altijd laag is, kan de gemeente Groningen in 2013 volstaan met een beperkt aantal aanpassingen in de grote grondexploitaties.

De economische crisis is nog niet voorbij, maar afboekingen van tientallen miljoenen euro’s, zoals in de afgelopen jaren, zijn niet nodig. Dat blijkt uit de resultaten herziening grondexploitaties, die het college samen met het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Structuurvisie (MUST) en de meerjarenprogramma’s Verkeer&Vervoer en Wonen heeft vastgesteld.

Om de financiële gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te beperken en beheersbaar te houden, heeft de gemeenteraad in 2011 besloten om de vraag naar woningen, bedrijventerreinen en kantoren zorgvuldig te analyseren. Ook is besloten om de grote grondexploitaties regelmatig en kritisch te herwaarderen en om de programma’s te herzien en meer marktgericht te maken. Dat heeft in de afgelopen jaren geleid tot het bijstellen van zowel het woningbouwprogramma als de uitgifte van kantoor- en bedrijvenlocaties. Gecombineerd met de nauwe samenwerking van de wethouders Economische Zaken en Grondzaken in de stuurgroep grondexploitaties, lijkt dit ertoe te leiden dat de zaken beter onder controle komen.

Resultaten herziening grondexploitaties
Met uitzondering van CiBoGa en de Oosterhamrikzone zijn de herzieningen 2013 budgettair neutraal. In de begroting 2014 is het tekort van de exploitatie van de Boterdiepgarage (CiBoGa) reeds verwerkt. Heronderhandelingen over de grondopbrengsten en noodzakelijke investeringen hebben in de Oosterhamrikzone een negatief effect van 436 duizend euro . Wel hebben zowel de gemeente als woningcorporatie Nijestee samen de intentie om de ontwikkelingen in de Oosterhamrikzone weer in beweging te krijgen.

De aanbesteding van de Sontbrug valt 9 miljoen voordeliger uit dan begroot. Dit voordeel wordt gebruikt om de bijdrage van Meerstad te verlagen. De doelstellingen met betrekking tot de woningverkopen in Meerstad lijken te worden gehaald en programmatische wijzigingen zijn in Groningens grootste grondexploitatie niet nodig.

Vraaggerichte toekomst

Terwijl de woningmarkt inmiddels een lichte stijging van het aantal transacties laat zien, lijkt ook de interesse voor bedrijvenlocaties aan te trekken. Groningen profiteert daarbij van het imago als kennisstad en de zich continuerende trek naar de stad. Om de werkgelegenheid in de stad te stimuleren en vestiging van bedrijvigheid te bevorderen wil het college het aanbod beter afstemmen op de vraag en meer speelruimte en flexibiliteit creëren. Onlangs is deze nieuwe strategie gepresenteerd onder de noemer “De Rode Loper”.

Ook op het gebied van de woningmarkt wil het college het aanbod nadrukkelijk afstemmen op de vraag. De resultaten van een woningmarktonderzoek dat in de afgelopen maanden is gehouden is als bijlage opgenomen bij het meerjarenprogramma Wonen. Belangrijke conclusie is dat de woningbehoefte aansluit bij de afspraken die daarover in regionaal verband zijn gemaakt.

Kansen verzilveren

Het structureel versterken van de werkgelegenheid noemt het college de belangrijkste uitdaging voor de komende jaren. Daarbij ziet het college een duidelijke samenhang met de verbetering van het woon- en leefklimaat en de bereikbaarheid. Wat dat laatste betreft zijn de Aanpak Ring Zuid en de zogeheten Knoop Groningen (Stationsgebied) de komende jaren de beeldbepalende projecten.

In het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Structuurvisie 2014-2017 geeft het college aan goede kansen te zien voor het versterken van de economische en sociale basis van stad en regio. Samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen en andere overheden moet leiden tot gezamenlijke agenda’s en het optimaal benutten van de kracht van de Groningse samenleving.

Volgens het college komt het erop aan om bij een aantrekkende economie met inzet en creativiteit van alle betrokkenen de juiste rol te pakken en kansen te verzilveren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *