Innovatieve ruimte voor water- en rioleringsplan

steden nederland, groningen, paddepoel

Energiezuinig omgaan met afvalwater, verbeteren van processen, hergebruik van nuttige stoffen en het voorkomen van vervuiling.  Dat zijn de komende vijf jaar de richtinggevende uitgangspunten voor het werk aan water en riolering in onze stad.

Dit staat beschreven in het nieuwe Groninger water- en rioleringsplan(GWRP).

De wettelijke basis op het gebied van aanleg, onderhoud en beheer van water en riolering is goed op orde. Daar waar zelf keuzes gemaakt kunnen worden, stelt het college van B&W de gemeenteraad voor  in te stemmen met de ambities op het gebied van het verbeteren van de waterkwaliteit en het toepassen van innovatieve technieken. Ook wil het college burgers meer betrekken bij beheer en de samenwerking met partners in de waterketen verbeteren.

Afvalwater is te gebruiken als bron van energie. De voedingsstoffen in afvalwater kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor de landbouw. Maar behalve bruikbare stoffen bevat afvalwater ook elementen die niet in het milieu terecht mogen komen, zoals medicijnresten.

Innovatieve ontwikkelingen maken het steeds beter mogelijk om dergelijke stoffen te scheiden. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Dat geldt uiteraard ook voor het energiezuiniger maken van de afvalwaterketen en het sluiten van kringlopen.

Bestaande en nieuwe doelstellingen kunnen efficiënter en goedkoper worden behaald door optimaal samen te werken met de waterschappen, andere gemeenten en het waterbedrijf. Met wijkwaterplannen wil het college meer ruimte geven voor burgerinitiatief en participatie op het gebied van stedelijk waterbeheer.

De Wet Milieubeheer regelt dat iedere gemeente een gemeentelijk rioleringsplan maakt dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Bescherming van de volksgezondheid, een kwalitatief goede leefomgeving en beschermen van bodem, grond- en oppervlaktewaterzijn daarbij de belangrijke uitgangspunten. In het Groninger Water en Rioleringsplan is daar de ambitie aan toegevoegd om te zorgen voor een een g ed functionerend, efficiënt water- en rioleringssysteem, nu en in de toekomst, dat respect heeft voor mens, dier en milieu.

Het is de bedoeling dat de raad het plan in november vaststelt, zodat het op 1 januari in werking kan treden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *