Lintjesregen 2017 in Groningen

Vanmorgen, woensdag 26 april, kregen vijftien personen een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Peter den Oudsten.

De hoogste onderscheiding die dit jaar in Groningen wordt toegekend, is die van Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Lid in de Orde van Oranje Nassau:
Dhr. B. Baldew, Dhr. F.G. Egberink, Mw. R. Euwema, Mw. M, .M Jobing-Korf, Mw, M.A. Kailola, Mw. A.J. Mulder-Vos, Dhr. T.Z. Smit, Dhr. H.J. Timmer, Dhr. M .D. Veenstra, Mw. T. Visser-Van der Veur Ridder in de Orde van Oranje Nassau: Mw. J.J. Koning, Mw. J.H.F. Leemhuis Officier in de Orde van Oranje Nassau: Dhr. prof.mr.dr. J.G. Brouwer, Dhr. Prof.dr. L.W. Gormley Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw:
Dhr. prof.dr. S. Brandenburg De heer B. (Mohn) Baldew (49)

Lid in De Orde van Oranje Nassau

De heer Baldew zet zich sinds 2000 in als vrijwilliger voor de voetbalvereniging Mamio. Hij is bij deze voetbalvereniging een actief en betrokken sponsorwerver voor de leden en participatieactiviteiten van groepen die vaak door een slechte sociaal-economische positie zelf niet in staat zijn om in de kosten voor de voetbalvereniging bij te dragen. Mede dankzij zijn inspanningen wordt er met de opvang van zogenaamde straatjongeren een belangrijke bijdrage geleverd aan de cohesie in Groningen. En helpt hij de vereniging naar buiten toe een positieve uitstraling te geven naar de samenleving.

Van 2009 tot 2010 was de heer Baldew actief betrokken bij de oprichting van de Stichting Mies A Mooi, een organisatie die zich inzet voor de participatie van de allochtone gemeenschap in Groningen.

Sinds 2007 is decorandus lid en sinds 2012 tot op heden voorzitter van het Bevrijdingsfestival in Groningen. Door verdere professionalisering zijn de bezoekersaantallen gegroeid van zo’n 60.000 bezoekers naar rond de 90.000 bezoekers. Ook was de heer Baldew bestuurslid en penningmeester van HALT Noord-Nederland.

Gedurende 8 jaar (2006-2014) was decorandus (het langstzittende) gemeenteraadslid van Groningen voor de PvdA. Hij nam deel in verschillende commissies en was een prominent lid van de Rekenkamercommissie. Vanaf 2014 zet hij zich in om jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Niet alleen als professional maar ook als vrijwilliger via de stichting Voor Elkaar.

De heer prof.dr. S. (Sytze) Brandenburg (62)

Ridder in De Orde van de Nederlandse Leeuw

Prof. Brandenburg heeft zich gedurende een lange reeks van jaren binnen de Nederlandse fysica op excellente wijze onderscheiden door baanbrekende prestaties op wetenschappelijk, organisatorisch en bestuurlijk gebied. Hij heeft wereldwijd een essentiële bijdrage geleverd aan protonentherapie door het onderzoek op het gebied van fundamentele deeltjesfysica. Tevens is hij vermaard om zijn expertise op het gebied van apparatuur voor protonentherapie. Begin jaren negentig heeft hij zich toegelegd op het ontwikkelen van onderdelen van de versneller AGOR, die bij Parijs werd opgebouwd en getest. Deze wordt nu al ruim twintig jaar door de Universiteit van Groningen gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Decorandus heeft zich voortdurend ingezet op innovatie en nieuwe toepassingen gezocht en gevonden met als resultaat de nieuwe faciliteit voor het behandelen van tumoren bij het UMCG. Na een lang proces staat men in Nederland aan de vooravond van de klinische introductie van protonentherapie

Mede via het enorme netwerk van prof. Brandenburg zijn er veel samenwerkingsverbanden opgezet in o.a. Duitsland en Frankrijk.

De heer prof.mr.dr. J.G. (Jan) Brouwer (65)

Officier in De Orde van Oranje Nassau

Prof. Brouwer wordt onderscheiden vanwege zijn bijzondere verdiensten als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap en zijn inzet om de (rechts)wetenschap ten dienste te stellen van het maatschappelijke belang. Hij is al ruim 35 jaar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid verbonden. Hij heeft zijn werk altijd verricht met een bijzonder grote inzet en toewijding en vanuit een sterk gevoel van verantwoordelijkheid. Zijn inzet geldt de facultaire organisatie, maar ook maatschappelijk gezien is hij zeer betrokken. Ook op bestuurlijk niveau heeft hij zich ingezet voor het dagelijks bestuur van de faculteit. Hij is  sinds 2005 voorzitter van de vakgroep Algemene Rechtswetenschap en Rechtsgeleerdheid. Ook internationaal gezien geldt prof. Brouwer als een autoriteit op het gebied van het Nederlandse openbare-orderecht. Hij is directeur van het International Research Network on La wand AntiSocial Behaviour.

Naast zijn werkzaamheden in de hoofdfunctie heeft prof. Brouwer zich ook op andere manieren maatschappelijk dienstbaar gemaakt:

1997-2010    Honorair Consul voor Frankrijk in Groningen
1993-2013    Commissielid bezwaarschriften AWB bij het ministerie VWS
1992-heden  Rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord Nederland
2012-heden  Lid van de Raad van Advies van de Stichting Drugsbeleid Haarlem
2011-heden  Lid van het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds te Groningen

De heer F.G. (Frans) Egberink (82)

Lid in De Orde van Oranje-Nassau

Vanaf de oprichting van de wijk Beijum heeft de heer Egberink zich een actieve bewoner van de wijk getoond en zet hij zich tot op heden in binnen de Bewonersorganisatie Beijum (BOB). Vanuit de BOB is hij de drijvende kracht en coördinator van het project ‘De Groene Long’ om de wijk schoon en vrij te houden van zwerfvuil. Aan het tweejaarlijkse project werken zo’n 80 vrijwilligers mee. Hij zorgt voor een goede samenstelling van de teams en voor een goed verloop van het project.

Daarnaast is de heer Egberink al vele jaren lid van de werkgroep ‘Groen en Grijs’ van de BOB. De werkgroep is met name actief op het gebied van inrichting, gebruik, beheer en onderhoud van de openbare orde in Beijum. Hij signaleert met regelmaat zaken die op dat gebied de aandacht vergen en draagt vaak bij aan het zoeken naar en uitvoeren van oplossingen. Daarnaast zet de heer Egberink zich in binnen de groep vrijwilligers ten behoeve van de BORGschouw. Deze groep inspecteert stedelijke delen van wijken op het gebied van de openbare ruimte aan de hand van de gemeentelijke BORG gids en rapporteert de bevindingen aan de gemeentelijke coördinator van de BORGschouw. 

Mevrouw R. (Rensy) Euwema (84)

Lid in De Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Euwema wordt onderscheiden voor haar onbezoldigde inzet gedurende de afgelopen 25 jaar als vrijwilligster bij het vrijwilligersproject ‘Vrijwilligers & Dementie’ van Humanitas, afdeling Groningen-stad. Zij bezoekt mensen in de thuissituatie die lijden aan verschillende vormen van dementie en zij ondersteunt daarbij (al voor het woord mantelzorg gemeengoed was) ook de mantelzorgers. Veel mensen kunnen zo langer actief blijven, dit geldt voor zowel de ‘cliënt’ als de betrokken mantelzorgers. Door haar clienten regelmatig te bezoeken, voorkomt mevrouw Euwema dat zij in een isolement raken. Zij is voor alle partijen een luisterend oor en vraagbaak. Het vertrouwen in haar zorgt ervoor dat de mantelzorger even de zorg aan een ander over kan laten. Zo kan de mantelzorger de zorg voor een dementerende langer vol houden en kan de dementerende langer in zijn of haar vertrouwde omgeving blijven wonen. Daarnaast is mevrouw Euwema onbezoldigd vrijwilligerscoördinator. Vanuit deze functie bezoekt zij mensen die aangemeld worden om kennis te maken en om de situatie waarin een nieuwe cliënt zich bevind in te schatten. Zij koppelt een aan de cliënt een passende  vrijwilliger en begeleidt deze vrijwilliger gedurende de koppeling. Ook tijdens de 2-maandelijkse vrijwilligersbijeenkomsten vervult mevrouw Euwema met haar gedegen kennis over dementie en ervaring in de omgang met demente personen een actieve rol. Ze geeft ook voorlichting en lezingen aan zowel de vrijwilligers en mantelzorgers tijdens deze bijeenkomsten. Zelf bezoekt mevrouw Euwema ook ouderen om eenzaamheid te voorkomen. Met haar positieve kijk op het leven, betrokkenheid, humor en bindend vermogen is zij van grote waarde voor vrijwilligers, mantelzorgers en dementerenden.

De heer prof.dr. L.W. (Laurence) Gormley (63)

Officier in De Orde van Oranje-Nassau

Prof. Gormley is sinds 1990 hoogleraar Europees Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij ook een Jean Monnet Chair bekleedt De prestigieuze leerstoel is een van de hoogste onderscheidingen die aan een Europese wetenschapper kan worden toegekend. Door het Monnet Centre of Excellence in Groningen, waar hij leiding aan geeft, worden regelmatig lezingen georganiseerd waarbij gerenommeerde sprekers van internationale faam lezingen verzorgen over onderwerpen die de Europese Unie betreffen. Prof. Gormley heeft ruim 25 jaar met veel kennis en inzet gewerkt aan de internationale profilering van het onderwijs en onderzoek van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over het vrije goederenverkeer binnen de (toenmalige) EEG en geldt op dit gebied als een pionier. Eveneens is hij een autoriteit op het gebied van het aanbestedingsrecht en Taxation Law. Het door hem geschreven werk EU Taxation Law is een standaardwerk voor wetenschappers en de rechtspraktijk in heel Europa. Door zijn expertise op het gebied van het aanbestedingsrecht is hij het eerste erelid van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Prof. Gormley heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de internationalisering van het onderzoek binnen de faculteit. Zeer succesvol wist zijn vakgroep Europese subsidie te verwerven voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Digital Security, waarbij het gaat om het waarborgen van de grondrechten die in de knel kunnen komen door allerlei ontwikkelingen in de informatietechnologie.  De benoemingen van decorandus als fellow of visiting professor binnen de rechtenfaculteiten in de top tien van de wereld staan kunnen als zeer bijzonder worden aangemerkt.

Gedurende 10 jaar was decorandus voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor

aanbestedingsrecht. En sinds 2011 is hij vice-president van de European Law Faculties Association (ELFA), een organisatie waar meer dan 200 rechtenfaculteiten vanuit heel Europa zijn aangesloten.

Mevrouw A.M. (Ria) Jobing-Korf (69)

Lid in De Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Jobing is al ruim 30 jaar een actieve vrijwilligster op verschillende terreinen.

Met name voor de Buurt- en Speeltuinvereniging Helpman-Oost is mevrouw Jobing heel speciaal. Zij zet zich hiervoor belangeloos gemiddeld 8 à 10 uur per week in voor de  heel diverse taken. Zij verricht logistieke taken voor vergaderbijeenkomsten, activiteiten avonden van clubjes e.d., verzorgt de bediening vanuit de bar en dat na afloop alles weer wordt opgeruimd. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de bingo die 1 à 2 middagen per week plaatsvindt. Dit kan een van de drukst bezochte activiteiten genoemd worden. Ook tijdens de spelweken in de vakanties is zij altijd van de partij om een en ander in goede banen te leiden. Daarnaast is decoranda gemiddeld onbezoldigd actief binnen de Baptisten Gemeente als presidente van de vrouwenbeweging. Zij leidt hier al meer dan 25 jaar de vrouwengroep “de Zusterkring”. Naast het organiseren van interessante lezingen zorgt zij voor het sociale component. In het verleden heeft mevrouw Jobing zich jarenlang ingezet als bestuurslid van BAND, een adoptie-vereniging en heeft zij zich enige jaren ingezet als wijkhoofd van SIMAVI.

Mevrouw M.A. (Ietje) Kailola (77)

Lid in De Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Kailola wordt onderscheiden voor haar inzet voor de kwetsbare mens en in het bijzonder voor vluchtelingen en ouderen. In het verleden vanuit haar professie en tot op heden op onbezoldigde basis. Nadat zij voor Muhabat, een landelijke organisatie voor diaconaal maatschappelijk werk te Nijmegen, als regionaal consulent had gewerkt, ging zij aan de slag bij ZOA Groningen, een Nederlandse Christelijke hulporganisatie.

Omdat de afdeling psychosociale hulpverlening in 2001 om financiële problemen werd opgeheven, heeft mevrouw Kailola haar kennis en ervaring vanaf dat moment op vrijwillige basis ingezet. Zij is van 1999 tot 2008 vanuit de ANBO lid geweest van de Ouderenraad Groningen en maakte deel uit van de werkgroep Sociaal Economische Hulpverlening. Van 2006 tot 2012 was mevrouw Kailola lid van de werkgroep Sociaal Economische Hulpverlening binnen de Vereniging Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen (SOOG). Zij verzorgde de aanvragen voor bijzondere bijstand en hielp ook cliënten, met name van Indische-Molukse afkomst, bij het invullen van formulieren voor de inkomstenbelasting. Midden jaren ’90 had mevrouw Kailola zitting in de werkgroep bezorgde bewoners van de Vereniging Toma. Zij nam deel aan de Initiatiefgroep Senang Bersama, een tijdelijke werkgroep om aandacht te vestigen op Molukse en Indische ouderen in de zorg. Zij heeft zich enorm ingezet om de voorziening Senang Bersama te behouden in de ontwikkeling van de WMO. En tot op heden verricht zij hiervoor nog vrijwillige werkzaamheden. Tevens trad mevrouw Kailola toe tot de Cliëntenraad van het zorgcentrum De Veldspaat en hield nauwlettend de vinger aan de pols bij haar contacten met de cliënten, vrijwilligers, zorgpersoneel en het management. Dit geldt ook voor de contacten die zij onderhoudt met diverse zorgorganisaties en de gemeente Groningen. Behalve de zorgkwaliteit is het persoonlijk welzijn een belangrijk aspect voor mevrouw. Als een cliënt iets mankeert, neemt zij persoonlijk contact op en gaat op bezoek. Alsof mevrouw nog niet genoeg werkzaamheden verricht, is zij van plan om in de toekomst stagiaires te gaan begeleiden in samenwerking met opleidingen.

Mevrouw drs. J.J. (Tienke) Koning (66)

Ridder in De Orde van Oranje-Nassau

(mevrouw is inwoonster Gemeente Apeldoorn wordt in Groningen onderscheiden vanwege haar verdiensten in Groningen)

Als hoofd van de afdeling Alumnirelaties & Fondsenwerving van de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Ubbo Emmius Fonds (UEF) heeft decoranda een bijzonder grote en onmisbare rol gespeeld bij het positioneren van de RUG en het UEF in Nederland en daarbuiten. Zij heeft op indrukwekkende wijze vorm gegeven aan het alumnibeleid van de RUG en ontwikkelde ongekend innovatieve methoden voor fondsenwerving. Het oprichten van alumnikringen die bijzondere onderzoeksprojecten ondersteunen is een praktijkvoorbeeld van het in elkaar grijpen van alumnirelaties en fondsenwerving. Door haar drive en enthousiasme is het UEF uitgegroeid tot een belangrijke pijler van het succes van de RUG. Het Groningse concept van alumnikringen is uniek voor de Nederlandse academische wereld en heeft zelfs internationaal erkenning gekregen van de Council for Advancement and Support of Education (CASE). Het werd beloond met een Bronze Award in de categorie Fundraising Programs. Het op initiatief van het UEF ontwikkelde fotoboek Album Amicorum, dat uitgereikt wordt aan iedere aan de RUG afgestudeerde student, werd door CASE beloond met een Golden Award.

Decoranda is leidend en stimulerend geweest in het leggen van contacten met alumni in het buitenland. Er zijn kringen in New York, Washington, San Francisco, Djakarta, Singapore, Hong Kong, Dubai, Zurich, Berlijn en Brussel. De netwerken die zij voor de universiteit in de „buitenwereld” heeft gecreëerd en het fundament dat zij heeft gelegd voor een duurzaam, krachtig en hoogwaardig relatienetwerk, zowel nationaal als internationaal, zullen nu en in de toekomst van onschatbare waarde zijn voor de Rijksuniversiteit Groningen. Mevrouw Koning heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het toenemende internationale succes van de RUG als globale onderzoeksinstelling. Zij heeft hiemee werkzaamheden verricht die ver uitstijgen boven hetgeen men van een medewerker mag verwachten.

Verder heeft mevrouw Koning nog diverse onbezoldigde functies. Zo is zij al decennialang betrokken bij de Apenheul en zit zij in de Raad van Toezicht van ROC Aventus, eveneens in Apeldoorn. Ook deze instanties hebben veel baat bij haar tomeloze inzet, energie en netwerk.

Mevrouw J.H.F. (Joke) Leemhuis (73)

Ridder in De Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Leemhuis was de onbaatzuchtige stuwende kracht gedurende vele jaren binnen de Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS). Zij heeft in 1995 mede op verzoek van het Koningin Wilhelmina Fonds Kankerbestrijding (KWF) de stichting opgericht vanuit de doelstelling mensen te ondersteunen in de omgang met een levensbedreigende ziekte aan het spijsverteringskanaal. Dit was geen gemakkelijke taak. De leden van het bestuur waren allemaal patiënt met een geringe overlevingskans zodat er vaak wisselingen waren. Ruim 20 jaar heeft zij zich ondanks haar eigen ziekte bijna full time ingezet voor de stichting en dankzij haar inzet werd deze patientengroep een partij in onderhandelingen waar zorgverleners niet om heen konden. Als voorzitter van het bestuur behartigde decoranda de belangen voor patiënten, droeg zorg voor informatievoorziening naar patiënten en stakeholders en onderhield daarnaast contacten met ziekenhuizen en specialisten. Zij zette zich in vanuit het patiënten perspectief om een goede kwaliteit van zorg te realiseren in nauwe samenwerking met andere patiënten organisaties binnen verbanden van de Nederlandse Federatie Kankerpatiënten (NFK). Er kwamen zorgpaden en richtlijnen tot stand. Daarnaast zette zij zich in voor het lotgenotencontact. In 2010 heeft het SPKS patiëntengroepen opgezet, om de bereikbaarheid voor patiënten te vergroten. Mevrouw Leemhuis werd toen voorzitter van de maagkankergroep. Zij kreeg het onder andere voor elkaar dat er een normering kwam voor een minimaal aantal behandelingen voor ziekenhuizen. Mevrouw Leemhuis bouwde een aantal van haar taken af maar voor de huidige voorzitter SPKS voor maag- en slokdarmkanker is zij een belangrijk ondersteuning en kan er nog steeds een beroep op haar expertise en zorgvuldigheid worden gedaan. Ook heeft zij o.a. meegewerkt aan de volgende projecten en activiteiten:

Indicatoren ontwikkelen en testen, Richtlijn Slokdarmkanker, Zorgverbetering NFK, Lid van de werkgroep herziene richtlijn maagcarcinoom, Richtlijndeskundige voor NFK voor verschillende richtlijncommissie, o.a. cervixcarcinoom, basaal carcinoom, glioom, oesofaguscarcinoom, het maken van de Patiëntenwijzer voor maag- en slokdarmkanker, betrokken bij het vaststellen van de indicatoren voor maag- en slokdarm kanker (DICA-registratie) en meegewerkt aan de inrichting van de polikliniek oncologie bij het UMCG.

Mevrouw A.J. (Alie) Mulder-Vos (73)

Lid in De Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Mulder zet zich al ruim 10 jaar in om de Stichting Yayasan Solidaritas Anak dan Perempuan (YASAP). Dit betekent Stichting Solidair met Kinderen en Vrouwen in Indonesië West Timor. Het doel van de stichting is kinderen en vrouwen een betere positie te geven in de samenleving van West Timor. Er door de stichting een kleuterschool gekomen en een kindertehuis met vooral meisjes. Mevrouw Mulder ontwikkelde en verzorgt informatieve en prettig leesbare de website. Zij heeft de lay-out en de nieuwsbrieven geperfectioneerd om deze digitaal te versturen zodat op drukkosten en porto kan worden bespaard. Door de betrokkenheid van mevrouw Mulder bij YASAP heeft zij met haar bijdragen de stichting al veel geld kunnen besparen, hetgeen weer ten goede kan komen aan het project. In 1990 heeft mevrouw Mulder Amateur Wijnmakersgilde ‘de Braamstruik’ opgericht, waarvoor zij verschillende bestuurstaken verricht. Het is een vereniging die aangesloten is bij de landelijke federatie van mensen die zelf wijn maken en momenteel zo’n 45 leden telt. Een wijnlokaal werd ingericht en er kwam een tweemaandelijks krantje. Zij ging op fruitmarkten staan om ‘de Braamstruik’ te promoten en zo nieuwe leden te werven. Ook worden cursussen gegeven, voor beginners als gevorderden. Mevrouw Mulder heeft ook voor ‘de Braamstruik’ een website gemaakt en houdt deze ook nauwgezet bij. Daarnaast zet mevrouw Mulder zich onbezoldigd in voor de zwemgroep ‘Vroege Vogels’, die al jaren om 7.00 uur gebruik maakt van het zwembad in Sportcentrum Kardinge. Zij heeft zich bijzonder ingezet om dit vroege uur te behouden als zwem-accommodatie, omdat deze wegbezuinigd dreigde te worden. Ze zorgt ervoor dat de ‘Vroege Vogels’ via een digitale nieuwsbrief worden geïnformeerd en elk jaar organiseert decoranda de Nieuwjaarsduik met ontbijt voor de bezoekers van dit vroege zwem-uur. Daarnaast is zij mantelzorger voor o.a. een hoogbejaarde alleenstaande man. Ook is zij jaarlijks collectant voor het Reumafonds.

De heer T.Z. (Theo) Smit (75)

Lid in De Orde van Oranje-Nassau

De heer Smit is al ruim 15 jaar een actieve bewoner van de wijk Beijum. Hij zet zich tot op heden onder andere onbezoldigd in voor zijn leefomgeving binnen de Bewonersorganisatie Beijum (BOB). Vanuit de BOB was de heer Smit de drijvende kracht achter het verkrijgen van een onderkomen ten behoeve van het beschikbare gereedschap voor de werkzaamheden binnen de Groene Long. Hij wist via het Nieuw Lokaal akkoord (NLA) geld beschikbaar te krijgen om dit op het terrein van de Boerderijum te realiseren. Deze ruimte is ook beschikbaar voor de wijkbewoners. Daarnaast is de heer Smit al vele jaren lid van de werkgroep Groen en Grijs van de Bewonersorganisatie Beijum, een werkgroep die is op het gebied van inrichting, gebruik, beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Beijum. Ook is hij vanuit de werkgroep een dragende kracht van bewonersactiviteiten met betrekking tot Beijums Groene Long en het organiseren van activiteiten in het kader van de jaarlijks stedelijke actie Lentekriebels, in het bijzonder de inzet in dat verband van de basisscholen in Beijum. De werkgroep Groen & Grijs van de BOB heeft in de loop der jaren een naam opgebouwd vanwege de hardnekkigheid waarmee gestreden wordt voor een prettige fysieke woon- en leefomgeving van zwerf- en drijfvuil tot rondslingerende winkelwagens en van groenbeleid tot speelvoorzieningen. Daarnaast zet de heer Smit zich in binnen de groep vrijwilligers ten behoeve van de BORGschouw. Ook is hij is mede oprichter van de stichting Heel de Buurt en heeft zich nadrukkelijk ingezet voor het speel/buurtplein bij de nieuw te bouwen Montessorischool. Ook was de heer Smit jarenlang actief als vrijwilliger bij de activiteiten in de Buurtcentra in Beijum. In 2011 trad hij toe tot het bestuur. Hij word gekenmerkt als een zeer betrokken bestuurslid bij het wel en wee van de wijk Beijum en kan als secretaris genoemd worden als een stuwende kracht binnen het bestuur. Hij is tevens als lid van de activiteitencommissie de organisator van vele activiteiten zoals de vrijmarkt, spel- en spijkerweek en de kerstactiviteiten markt. Daarnaast zet hij zich ook in voor het groeiend aantal senioren in de wijk door bijvoorbeeld het organiseren van een ouderenreis en het ontbijt op plein Oost.

De heer H.J. (Harry) Timmer (72)

Lid in De Orde van Oranje-Nassau

De heer Timmer werkt vanaf 1995 als vrijwilliger voor de Groninger Archieven. Hij is zich steeds meer in gaan zetten voor de website www.allegroningers.nl. Deze website presenteert enkele miljoenen digitale documenten met betrekking tot de persoonsgeschiedenis van Groningers. De site is onmisbaar geworden voor iedereen die geïnteresseerd is in zijn Groningse ‘roots’ en heeft per jaar gemiddeld 100.000 bezoekers. De website heeft zich ontwikkeld tot één van de beste en meest overzichtelijke genealogische website van Nederland. Het beheer en de voortdurende uitbreiding en verbetering van de data worden door hem en andere vrijwilligers uitgevoerd. De heer Timmer houdt zich vooral bezig met correcties die veelal door gebruikers van de website worden voorgesteld. Daarnaast neemt hij zelf ook het initiatief om met gerichte zoekopdrachten fouten op te sporen. Door altijd te reageren naar inzenders zorgt hij voor het publieksvriendelijke imago van het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven. Naast de genoemde inzet levert de heer Timmer ook een belangrijke bijdrage aan de werkzaamheden van cliënten van de Noorderbrug bij de Groninger Archieven. Deze cliënten verrichten twee dagen per week werkzaamheden bij de Groninger Archieven. De heer Timmer heeft zich ontwikkeld tot een persoonlijke mentor voor hen bij de werkzaamheden die zij verrichten. Gezien de beperkingen waarmee de cliënten worden geconfronteerd, vraagt de begeleiding bijzonder talent en geduld. Hij slaagt er in om voor elke cliënt een persoonlijke aanpak in de begeleiding en de keuze van de werkzaamheden te vinden. Dit resulteert in een substantiële bijdrage van de cliënten aan het project. Daarnaast geeft hij de cliënten het gevoel als volwaardige medewerker te worden beschouwd. De manier waarop hij hierin slaagt verdient groot respect. Ook zet de heer Timmer zich in voor de Nederlandse Genealogische Vereniging. Als secretaris in het bestuur van de afdeling Groningen zorgt hij voor de verslagen van vergaderingen en correspondentie van de vereniging.

Samenvattend kan worden gezegd dat de heer Timmer al meer dan 20 jaar de drijvende kracht van de prestaties van de Groninger genealogie is. Elke dag, ook in het weekend, houdt hij zich bezig met dit werk, zijn grote passie. Daarmee is hij een goede ambassadeur voor de Groninger Archieven en de Groninger genealogie.

De heer M.D. (Mello) Veenstra (70)                                                                  

Lid in De Orde van Oranje-Nassau    

De heer Veenstra zet zich al ruim 30 jaar op vrijwillige (bestuurlijke) basis voor Volleybal Vereniging Lycurgus te Groningen in. Hij is nog steeds trots op het motto ‘iedereen kan bij ons volleyballen van hoog tot laag’ en heeft zich daarom ook altijd enorm ingezet. Hij vervulde bestuurstaken, van lid van de technische commissie tot voorzitter. En daarnaast overal inzetbaat als het nodig was. Met veel kennis van zaken onderhield hij ook intensief contact met de leden van de club. Als rector van het Rölling college beschikte de heer Veenstra over een groot netwerk binnen het onderwijs en de volleybalwereld. Toen de vereniging in 1990 geconfronteerd werd met financiële problemen voerde hij vele gesprekken met de gemeente, de Nederlandse volleybalbond Nevebo en de topsportstichtingen. Dit leidde tot een gezonde vereniging die klaar was voor de toekomst.

Met de inzet en passie van de heer Veenstra heeft hij een bijdrage geleverd aan de successen met als resultaat de promotie in 1999 naar de eredivisie. Hij wordt ook vaak gekscherend ‘mister Lycurgus’ genoemd, al 10 jaar een actief en bevlogen bestuurslid voor de Stichting Topvolleybal Groningen. Deze stichting is verantwoordelijk voor de organisatie achter het team van Ambiant Lycurgus dat uitkomt in de eredivisie. Sinds 2011 is de heer Veenstra verantwoordelijk voor de portefeuille wedstrijdzaken. In het seizoen 2015-2016 won Ambiant Lycurgus de nationale volleybalbeker en werd het team landskampioen. De heer Veenstra is één van de waardevolle pijlers onder het succesvolle podium waarop de club momenteel acteert.

Ook verleende hij jarenlang hand- en spandiensten voor de organisatie van het volleybaltoernooi op Ameland. Deze ging in 1985 van start en is tot op heden nog steeds een publiekstrekker voor volleybal minnend (Noord) Nederland. Ook was hij enkele jaren lid van de Provinciale Groninger Onderwijsraad, voorzitter van de adviesraad onderwijs gemeente Slochteren (1984-1990) en van 1989 tot 1998 bestuurslid en producer bij Swingin’Groningen.

 

 

Mevrouw T. (Truus) Visser-Van der Veur (71)

Lid in De Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Visser wordt koninklijk onderscheiden voor haar onbezoldigde inzet gedurende ruim vier decennia voor de voetbalvereniging GRC Groningen. Vanaf het moment dat GRC in 1973 een nieuw sportcomplex kon betrekken, is zij een zeer verdienstelijk vrijwilliger, vooral als medewerker in de organisatie van de kantine. Zij is de drijvende kracht achter de organisatie van de horeca. Vrijwel dagelijks en in drukke weekenden is zij de centrale kracht. Het vraagt veel inzet en logistieke inspanning om een grote club als GRC met zo’n 550 spelende leden draaiende te houden. In 2011 kreeg GRC een nieuw clubgebouw, waar meerdere partijen gebruik van maakten. Dankzij de inzet van mevrouw Visser is het gelukt om de kantinediensten met vrijwilligers in te vullen. Zelf staat ze bijna dagelijks in de keuken en coördineert ze de activiteiten van de verschillende gebruikers van het gebouw. Daarnaast heeft ze jarenlang de inkoop en de schoonmaak geregeld. Dit alles doet ze de laatste tijd naast de mantelzorg voor haar echtgenoot. Mevrouw doet nu ze 70 jaar oud is een stapje terug. Toch blijft ze op de zaterdag vanaf ’s ochtends vroeg de hele dag de spil van de vrijwilligers.

Mevrouw Visser is ook nog steeds actief als kapster binnen het zorgcentrum Zonnehof, waar zij tot haar pensionering ruim 30 jaar werkzaam was. Zij maakt gebruik van de kapsalon in de Zonnehof. Bewoners die zelf niet mobiel genoeg zijn haalt en brengt zij van en naar hun kamers. En als het niet anders meer kan, knipt zij aan het bed. En biedt altijd een luisterend oor en aandacht. Met deze service zorgt mevrouw Visser dat ook de niet meer zo mobiele of bedlegerige bewoners toch extra verzorging en aandacht krijgen voor hun uiterlijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *