Nieuwe aanpak ondersteuningen en hulp

groningen-centrum-stadhuis va gelkingestr-1Zorg op maat dichtbij huis

Stadjers ‘van 0 tot 100’ kunnen straks met al hun hulp- en ondersteuningsvragen over bijvoorbeeld zorg, opvoeding en begeleiding terecht in hun eigen wijk. Het komend jaar richt de gemeente, samen met de verschillende (zorg)organisaties in de wijken, hiervoor een stadsdekkend netwerk in. Dat gaat bestaan uit tien tot twaalf sociale teams waarvan er twee in 2015 doorontwikkelen naar een sociaal wijkteam. Inwoners krijgen zo ondersteuning dicht bij huis, met inzet van hun eigen netwerk. De intake voor de ondersteuning kan bij hen thuis plaatsvinden. De gemeente zorgt dat de contractering en monitoring soepel verloopt door het vormen van een back-office. Om de veranderingen in de zorg geleidelijk te laten verlopen en continuïteit te bieden heeft het college van B&W besloten om van 2015 een overgangsjaar te maken. Dit geldt ook voor de cliënten en aanbieders op het gebied van huishoudelijke hulp. Zij krijgen zo de tijd om zich beter voor te bereiden op de nieuwe situatie. Per 1 januari 2016 geldt dat huishoudelijke hulp een algemene voorziening is.

Met ingang van januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor dagbesteding, beschermd wonen, individuele begeleiding en alle vormen van jeugdhulp. Dit zijn nieuwe taken, naast de ondersteuning die de gemeente al biedt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente Groningen krijgt er taken bij en tegelijkertijd gaan er zaken veranderen. Dit staat in het ‘Beleidsplan Vernieuwing Sociaal Domein 2014 – 2015’. Het college van B&W legt dit plan nu ter vaststelling voor aan de Raad.

Gebiedsgerichte aanpak

De meeste Stadjers zijn goed in staat zelf of samen met hun netwerk hun problemen op te lossen. Waar nodig blijft de gemeente ondersteuning bieden aan mensen die het niet op eigen kracht redden. Dit kan dichtbij huis, in de eigen leefomgeving bij het sociale wijkteam. Een beroepskracht of vrijwilliger komt, indien gewenst, bij een wijkbewoner met een ondersteuningsvraag thuis om te bespreken wat nodig en mogelijk is. Deze aanpak bouwt voort op de opgedane ervaringen met wijkgericht werken. Beroepskrachten krijgen hierbij meer ruimte van de gemeente om naar eigen professioneel inzicht te handelen.

Overgangsjaar

In 2015 waarborgt de gemeente de continuïteit van ondersteuning van bestaande cliënten. Met nieuwe cliënten en inwoners van wie de indicatie afloopt gaat de gemeente in gesprek. Het aantal sociale teams wordt uitgebreid en de sociale wijkteams gaan van start. Samen met inwoners en aanbieders wordt gezocht naar nieuwe vormen van ondersteuning waarbij professionals meer ruimte en verantwoordelijkheden krijgen. Ook na 2015 blijft de gemeente de zorg vernieuwen.

 

Meer inzet op preventie

Het college van B&W wil er voor zorgen dat de hulp betaalbaar blijft. Daarom wordt vaker gekozen voor goedkopere of lichtere vormen van ondersteuning waar het kan en wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen. Daarnaast wil de gemeente meer inzetten op preventie om te voorkomen dat dure zorgvoorzieningen nodig zijn.

 

Huishoudelijke hulp

Ook voor de huishoudelijke hulp is 2015 een overgangsjaar. Dat geeft cliënten, aanbieders en de gemeente meer tijd om zich in te stellen op het nieuwe stelsel. Hiervoor trekt de gemeente in 2015 € 800.000 uit. Vanaf 1 januari 2016 stopt de huishoudelijke hulp voor iedereen die in staat is om zelf hulp te regelen en die het zelf kan betalen. Voor wie dit echt niet kan, ook niet met behulp van de omgeving, zoekt de gemeente samen naar een oplossing en biedt indien nodig ook financiële ondersteuning.

 

Informeren van Stadjers

De gemeente Groningen gaat haar inwoners uitgebreid informeren over de komende veranderingen in ondersteuning en hulp. Huidige cliënten ontvangen dit najaar informatie over de veranderingen en wat dit voor hun persoonlijke situatie betekent.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *