Nieuwe impuls Vensterscholen 2014 van start

vensterschool-1De partners in de Vensterscholen (schoolbesturen, kinderopvang en gemeente) gaan samen voor een innovatieve vorm van samenwerken. Kenmerkend daarvoor is dat iedereen een gelijke inbreng heeft. Dit geldt voor ideeën, inzet van mensen én voor de middelen. De regierol verschuift van de gemeente naar het onderwijs. Deze afspraken voor de uitvoering van de nieuwe impuls voor de Vensterscholen staan in de notitie Venstersamenwerking die de partners in november gezamenlijk ondertekenen. Het doel is een kwaliteitskeurmerk te ontwikkelen waarbij zoveel mogelijk scholen aanhaken als ‘nieuwe’ Vensterschool.

De schoolbesturen zijn bereid het gemeentelijk budget voor de Vensterscholen te verdubbelen. Deze cofinanciering maakt dat een jaarlijks werkbudget beschikbaar is van bijna € 600.000. Deze middelen zetten de partners in voor coördinatie, uitvoering en evaluatie. Daarnaast is een groot deel van het budget gereserveerd voor innovatie omdat de partners veel waarde hechten aan nieuwe ideeën die leiden tot verbeteringen in de dagelijkse educatie en zorg voor kinderen.

De inhoudelijke focus voor de doorontwikkeling van het Vensterschool-concept dat zijn oorsprong heeft in Groningen, ligt op de thema’s doorgaande ontwikkelingslijn, ouderbetrokkenheid en ondersteuning/zorg. Onderwijswethouder Ton Schroor: “We werken daarbij niet langer vanuit vastgestelde kaders met formats en voorschriften, maar op basis van onze ambities. Werkende weg leren we van elkaar en ontwikkelen we de Vensterschool verder. Dat zal uiteindelijk leiden tot een kwaliteitskeurmerk waar we samen met onze partners trots op kunnen zijn en dat andere scholen stimuleert om aan te haken. In het co-creatieve proces waar we voor staan houdt elke partner uiteraard zijn eigen verantwoordelijkheden en elke partner beslist zelf op welke wijze en volgens welke regels hij zijn middelen in zet.”
Bij de nieuwe impuls vensterscholen komt de regie op de Vensterscholen bij het onderwijs te liggen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de wijk en de verbinding tussen de school en de wijk. Dat gebeurt in samenwerking met andere gemeentelijke ontwikkelingen rond bijvoorbeeld Sociale teams, CJG’s, transitie jeugdzorg en het gebiedsgericht werken. Nadat de notitie Venstersamenwerking eind november is vastgesteld kunnen de verschillende samenwerkingspartners concreet aan de slag. Scholen kunnen plannen indienen om Vensterschool te worden. Het schooljaar 2013-2014 is een overgangsjaar om als partners werkenderwijs de nieuwe impuls Vensterscholen vorm te geven en in te voeren.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *