Protest tegen megastallen in Groningen

demonstratie, megastallenVoor het Groningse provinciehuis stond deze ochtend een grote koe, met daaromheen de politieke partijen De Partij van de Dieren, SP en GroenLinks. Protestborden ‘Koe in de wei’ en ‘Geen megastallen’ en koeienmaskers maakten duidelijk dat er geprotesteerd werd tegen de groeiende dreiging van nieuwe megamelkveehouderijen.

In deze bedrijven staan de koeien jaarrond binnen, geen zon op de rug, geen gras onder de poten, geen frisse lucht. (Alle foto’s van vanmorgen: klik hier)

Provinciale Staten spreken vandaag over een herziening van de Provinciale Omgevingsverordening (POV). De herziening van de POV was een uitgelezen kans om de intensieve veehouderij aan banden te leggen. Het college van GS slaat echter de tegenovergestelde weg in. Zij stelt voor om beslissingen over vergroting van agrarische bouwpercelen, waaronder ook stallen voor melkkoeien vallen, grotendeels aan gemeenten over te laten. Waar eerst het College nog een ontheffing moest verlenen voor iedere individuele aanvraag, wordt nu een algemene bestuursovereenkomst per gemeente opgesteld. Hiermee kunnen gemeenten vervolgens alle aanvragen voor megamelkveestallen toestaan of weigeren. De Partij voor de Dieren vreest een toename van zeer grote melkveestallen. Momenteel liggen er al weer zes aanvragen, voor bedrijven die tussen 300 en 2000 koeien willen gaan houden.

De waanzin van massaproductie en overconsumptie prachtig in beeld gebracht

Bovendien wordt in de POV voorgesteld om de mest van al die koeien, varkens en kippen die in stallen opgesloten zitten, nu ook midden in het open landschap op te slaan. Mestbassins mochten tot nu toe alleen aangrenzend aan het bedrijf worden opgericht, het herziene POV staat toe dat ze ook op veldkavels gebouwd mogen worden. Het knappen van zo’n kunstmatig meer vol vloeibare mest, of sabotage, kan grote gevolgen hebben voor omliggende natuur en waterlopen. Regelmatig loopt er een bassin leeg in een sloot of kanaal, met ernstige vervuiling tot gevolg.

Bron: Partij van de Dieren

3 gedachten over “Protest tegen megastallen in Groningen

 1. Wat een hypocriete mensen
  van de PvdD kan ik het nog wel snappen, deze partij zit in een afbrokkelende fase waarin ze nog wild en ontkennend om zich heen slaat.
  De SP toont hierbij aan dat ze geen enkele ruimte reserveert voor vernieuwing binnen de agrarische sector, en het liefste doorgaat op de weg van het oude vertrouwde pad, dat dit pad rechtstreeks het ravijn inloopt zal ook bij hen inmiddels in het achterhoofd aan het spelen zijn.
  Mensen sta open voor elkaar en ga in conclaaf met de boeren, beide partijen komen dan als winnaars uit de bus

  • Ik begrijp niet zo goed waar het verwijt ‘hypocriet’ vandaan komt, maar het zijn juist de partijen die vóór de megastallen stemmen die werkelijke innovatie in de agrarische sector tegenhouden. Zij zijn het immers die, in navolging van de WUR en LTO NL en gedreven door grote multinationals, de loftrompet van de schaalvergroting blijven spelen; een trompet die al eeuwen lang hetzelfde deuntje speelt: meer produceren voor minder kosten levert meer winst op.

   Economen (NB) als Pine en Gilmore en (dichter bij huis) Abrahamse tonen aan dat deze economische reflex niet langer houdbaar is. De toekomst is aan kleinschalige duurzame individuele organisaties. Werkelijk innovatie in de agrarische sector bestaat niet uit het overkappen van al het platteland in Nederland, maar een systeem dat uitgaat van veel kleine boerenbedrijven die allemaal hun eigen producten maken. Dat is beter voor de individuele boer, beter voor de consument, en veel beter voor de slachtoffers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *