Raadsvergadering Groningen over fietsplannen station en aanpak misstanden prostitutie

groningen-centrum-grote markt-stadhuis-raadszaal-1De fietsplannen voor het gebied rond het Hoofdstation. En maatregelen om misstanden in de prostitutie aan te pakken. Dat zijn twee onderwerpen waarover de Groningse gemeenteraad morgen, woensdag 30 maart, debatteert en besluiten neemt.
De gemeenteraadsvergadering begint om 16.30 uur in het stadhuis op de Grote Markt. De vergadering is openbaar en ook online live te volgen via www.groningen.nl/gemeenteraad. Op deze website is de volledige agenda en zijn alle vergaderstukken te bekijken.  

Ondergrondse fietsenstalling
De raad neemt een besluit over 29 miljoen euro aan fietsplannen voor het stationsgebied. Het gaat om de aanleg van een fietstunnel onder het spoor bij het Hoofdstation, de bouw van een ondergrondse fietsenstalling voor 5000 fietsen en de aanleg elders bij het station van nog eens 2200 stallingsplaatsen voor fietsen. Deze plannen horen bij het project ‘Groningen Spoorzone’ die de stad per trein, fiets en bus beter bereikbaar moet maken.

Misstanden prostitutie
Ook over plannen om misstanden in de prostitutie aan te pakken en de positie van prostituees te verbeteren neemt de raad een besluit. Het gaat dan onder meer om verhoging van de minimumleeftijd van prostituees van 18 naar 21 jaar en de invoering van maximale werktijden van 11 uur per dag. Verder komt het zogeheten gebiedsgericht werken van de gemeente aan de orde. Dit gebiedsgericht werken is één van de pijlers van het college van B&W in Groningen. Dat betekent dat de gemeente niet meer vanuit het stadhuis maar in de wijken samen met de wijkbewoners plannen wil maken en uitvoeren.

Gebiedsteams
In vijf ’gebiedsteams’ werken wijkwethouders en ambtenaren samen met bewoners. De raad neemt een besluit over het ‘Gebiedsprogramma integraal gebiedsgericht werken 2016’. Daarin staan plannen voor de verschillende stadsdelen die zijn gemaakt op basis van contacten met bewoners in de stad. Het college wil hiervoor bijna 6 miljoen euro uittrekken.
Suikerfabriek
De raad neemt ook een besluit over een voorstel om wegen, riolering en kabels aan te leggen op het voormalige terrein van de Suikerfabriek. Het college van B&W heeft om ruim 2,4 miljoen euro hiervoor gevraagd. “Marktpartijen geven aan op het moment dat nutsvoorzieningen aanwezig zijn, zelf substantieel in tijdelijke huisvesting op het terrein te willen investeren”, aldus B&W. Verder praat de raad over het voornemen van het college om een kleinschalig experiment van de stichting MIES (Maatschappij tot Innovatie van Economie en Samenleving) met het basisinkomen te steunen. Een bijstandsgerechtigd echtpaar krijgt een jaar maandelijks 1.000 euro en de gemeente vult het verschil tussen dit inkomen en de bijstandsuitkering aan.

Onderzoek armoedebeleid
De raad debatteert ook nog even kort over het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar het gemeentelijke armoedebeleid. De onderzoekers concluderen onder meer dat de gemeente geen zicht heeft op de maatschappelijke effecten van haar armoedebeleid. Het gaat hier om een zogeheten 1-minuutinterventie. Het onderwerp wordt dan niet meer uitgebreid besproken, maar er worden nog wel één of meer moties over het onderwerp verwacht.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *