Sociale voorzieningen dichtbij en samen met bewoners

mensen zorg-1Groningen kiest voor gebiedsgebonden aanpak

De gemeente Groningen heeft plannen om de toegankelijkheid van de sociale voorzieningen te verbeteren. Inwoners kunnen straks met al hun hulp- of ondersteuningsvragen over bijvoorbeeld opvoeding, begeleiding en verzorging in de thuissituatie, in de eigen wijk terecht. Dit staat in de discussienota ‘Met elkaar voor elkaar, naar een gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein’. Het college van B&W legt deze discussienota nu voor aan de gemeenteraad en de Stadjers.

De gemeente vindt het van groot belang dat alle Stadjers mee (blijven) doen in de Groninger samenleving. Om dit te realiseren en te zorgen dat met name kwetsbare burgers niet buiten de boot vallen, is de wijk de beste schaal. De ervaringen die in de afgelopen periode opgedaan zijn met de Steun- en informatiepunten, Centra voor Jeugd en Gezin, Buurtwelzijn Nieuwe Stijl en pilots sociale wijkteams bevestigen dit. Het geven van ondersteuning op maat, maar ook het stimuleren van burgers om een beroep te doen op hun eigen netwerk werkt het best met een gebiedsgebonden aanpak. De komende jaren zal de gemeente, samen met de partijen en organisaties die werkzaam zijn in de wijk, de eigen kracht van de wijkbewoners koesteren en stimuleren om ook op deze manier de leefbaarheid in de wijk in stand te houden en te verbeteren.

Sociale wijkteams|
De gemeente stelt voor om per werkgebied met één sociaal wijkteam te gaan werken, voor alle inwoners van 0 – 100 jaar uit die wijk. Medewerkers van de sociale wijkteams werken volgens het principe één huishouden, één plan, één regisseur. Dat betekent dat er per gezin één aanspreekpunt is die hulp en ondersteuning op elkaar afstemt. Zodat niet langer verschillende instanties bij een gezin betrokken zijn zonder dat van elkaar te weten. Het sociale wijkteam zorgt voor zo veel mogelijk ondersteuning en waar nodig voor doorverwijzing naar specialistische ondersteuning. Daarnaast zoeken de sociale wijkteams aansluiting bij bestaande activiteiten en initiatieven in de wijk, omop deze manier bijv. kwetsbare Stadjers die eenzaam zijn, te stimuleren hier aan deel te nemen.

Proces
Met de gebiedsgebonden aanpak stelt de gemeente voor om functies en activiteiten, die tot nu toe vanuit verschillende organisaties worden uitgevoerd, in één uitvoeringsverband samen te brengen. Tegelijkertijd vraagt deze aanpak een andere rol van burgers, maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke organisatie. De gemeente wil in de maanden oktober en november graag in gesprek met bewoners en beroepskrachten om hun ideeën te horen over de gebiedsgerichte aanpak en welke bijdrage zij daaraan kunnen leveren. De gemeenteraad zal vervolgens de definitieve kaders vaststellen.

Overheveling taken
Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (inclusief AWBZ-begeleiding, verzorging, kortdurend verblijf en beschermd wonen), de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet. Tegelijkertijd staan gemeenten voor de opgave om ondersteuning in het sociaal domein te bieden met veel minder geld. Gemeenten bereiden zich voor op deze nieuwe taken, ondanks onzekerheid over de invoering van de nieuwe wetten en de beschikbare budgetten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *