SP en PvdD kunnen ook bellen inzake kwestie Rehwinkel

rehwinkel italiaanse ondernemers-1Als ze volgende keer even bellen hebben ze nog sneller antwoord, laat wethouder Roeland van der Schaaf op twitter weten. Raadsleden kunnen, voor zover ze het niet wisten, ook even bellen dus.

Hierbij ontvangt u ons antwoord op de door de fractics van de SP cn de Partij voor de Dieren gestelde vragen over het toezien op de sollicitatieplicht van de heer Rehwinkel.

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

1. Kan het college aangeven of de heer Rehwinkcl de eerste drie maanden van zijn wachtgelduitkering inmiddels aan de gemeente heeft teruggestort?
De eerste drie maanden zijn conform afspraak met de heer Rehwinkel rechtstreeks in de gemeentekas van de gemeente Groningen gestort.

2. Kan het college aangeven of de heer Rehwinkel zich gehouden heeft aan de wettelijke sollicitatieplicht? Zo ja, op welke wijze heeft de heer Rehwinkel zich aan die plicht gehouden en op welke wijze heeft het college daarop controle uitgeoefend? Zo niet, waarom niet?
De eerste drie maanden van de Algemene Pcnsioenwet Politieke Ambtsdragers(APPA- uitkering) kent conform de richtlijnen van de informaticfolder ”Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers” van het Ministerie van Biimenlands Zaken en Koninkrijkrelaties geen sollicitatieplicht. Na de eerste drie maanden gaat de sollicitatieplicht in. De VNG en de gemeente Groningen volgen deze richtlijnen. Voor de heer Rehwinkel begint de sollicitatieplicht in februari 2014.

3. In de beantwoording op de schriftelijke vragen van de SP en de Partij van de Dieren van 16 oktober 2013 gaf het college aan dat wanneer de heer Rehwinkel in het buitenland zou verblijven, er maatwerk afspraken zouden worden gemaakt betreffende de wettelijke sollicitatieplicht en de begeleiding conform de Algemene Pcnsioenwet Politieke Ambtsdragers. Kan het college aangeven of er wel of geen maatwerkafspraken met de heer Rehwinkel zijn gemaakt? Zo ja, waar bestaan de afspraken uit? Zo nee, waarom zijn er geen afspraken gemaakt en wanneer gaat dat wel gebeuren?
Iedere afspraak over het nakomen van de wettelijke sollicitatieplicht en de begeleiding conform de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers is een maatwerkafspraak. De heer Rehwinkel heeft met de gemeentesecretaris gerichte afspraken gemaakt over zijn re-integratie. Een Nederlands re-integratiebureau zal de heer Rehwinkel begeleiden. Het re-integraticbureau houdt de gemeente Groningen periodiek op de hoogte van de actuele stand van zaken. Eind deze maand zal een gedegen re-integratieplan aan de gemeente worden voorgelegd.

4. Is het college bereid om de raad eens per halfjaar over de naleving van de wettelijke sollicitatieplicht en de geboden begeleiding conform de APPA met betrekking tot alle gewezen politieke ambtsdragers die van de gemeente een wachtgelduitkering ontvangen, te informeren? Zo niet, waarom niet?
Het controleren van het naleven van de wettelijke sollicitatieplicht en de begeleiding van voormalige politieke ambtsdragers die van de gemeente Groningen een wachtgelduitkering ontvangen is van groot maatschappelijk belang. De gemeente zal deze taak dan ook conscientieus uitvoeren.

De afspraken tussen een oud-bestuurder en de gemeente over diens re-integratie raakt de persoonlijke levenssfeer van de oud-bestuurder. De privacy van onze oud-bestuurders wensen wij te respecteren. Daamaast kan het uitbrengen van rapportages over de soUicitatieplicht en de begeleiding van oud-bestuurders een negatief effect hebben op de slagingskansen van hun re-integratietrajecten. Wij vinden een halfjaarlijkse rapportage om die reden niet wenselijk.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *