SP uit ongenoegen uitlatingen Ton Schroor over sociaal domein

politiek, verkiezingscampagne spDe SP Groningen stelt schriftelijke vragen door de leden van de raad overeenkomstig artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen betreffende uitspraken wethouder Schroor in Volkskrant van 2 januari 2015.

groningen-politiek-personen-ton schroor-1Geacht college,

Tot ongenoegen van de SP-fractie kon men op vrijdag 2 januari 2015 in de Volkskrant de volgende uitspraak van wethouder Schroor lezen: “Als ik 15 miljoen op de plank had, zou ik nu geen euro extra uitgeven aan het sociaal domein”. Vervolgens kon men later die dag in ‘De week tot één’ op Radio Noord horen dat PvdA-fractievoorzitter Bloemhoff deze uitlatingen “verbazingwekkend en heel ongelukkig” noemt.

De uitlatingen van wethouder Schroor – hoe ongelukkig deze ook zijn – zijn volgens de SP-fractie geenszins verbazingwekkend. De rijksbezuinigingen die gepaard gaan met de decentralisatie van zorgtaken zijn van grote omvang. De schamele 2,1 miljoen euro die D66, VVD, PvdA en GroenLinks in hun coalitieakkoord uitrekken om deze bezuinigingen op te vangen, tonen de pijnlijke inhoudelijke uitwerking van de uitlatingen van wethouder Schroor. De SP-fractie is daarom eerder verbaasd over de uitlatingen van PvdA-fractievoorzitter Bloemhoff, dan over de uitlatingen van wethouder Schroor.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de SP de volgende vragen:

  1. Is de uitspraak van wethouder Schroor: “Als ik 15 miljoen op de plank had, zou ik nu geen euro extra uitgeven aan het sociaal domein” het officieel collegestandpunt? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet en waarom wordt dit dan wel zo verkondigd in Volkskrant?
  2. Vindt het college de uitspraak van wethouder Schroor in de Volkskrant – net als PvdA-fractievoorzitter Bloemhoff – ook “verbazingwekkend en heel ongelukkig”? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet?

PvdA-fractievoorzitter Bloemhoff zegt in ‘De week tot één’: ‘We hebben afgesproken dat als mensen het echt niet kunnen betalen, de gemeente daar voor blijft zorgen’ . In uw coalitieakkoord 2014-2018 staat dit als volgt verwoord: “Als er behoefte is aan huishoudelijke hulp, stimuleren we dat mensen in hun netwerk deze zorgvraag oppakken. Lukt dat niet, faciliteren en stimuleren we dat Stadjers de zorg zelf inkopen bij een aanbieder en deze zelf betalen. Lukt dat eerste niet, helpen we bij het inkopen. Lukt dat laatste niet, bieden we ondersteuning. Dit is echter niet vanzelfsprekend. We zoeken het gesprek.” Om verwarring over bovenstaande te voorkomen, heeft de SP de volgende vragen hierover:

  1. De SP-fractie heeft al eerder van het college en coalitiepartijen gehoord dat zij voor mensen die het echt niet kunnen betalen er een voorziening zal komen. Kunt u aangeven hoeveel geld u hiervoor heeft gereserveerd? Zo niet, waarom niet?
  2. Mocht u hier een voorziening voor hebben getroffen of voor gaan willen treffen. Kunt u aangeven wie hier gebruik van kunnen maken? Zo ja, welke (inkomens) doelgroepen? Zo niet, waarom niet en waarom laat u deze mensen zo lang in onzekerheid hierover?
  3. Gezien er binnen uw coalitie onenigheid blijkt te ontstaan over het aan de ene kant garanderen van betaalde zorg en aan de andere kant het zoveel mogelijk door vrijwilligers laten doen, vragen wij hier duidelijkheid over. Kunt u verduidelijken wat u precies bedoeld met het gearceerde deel in de tekst: “Als er behoefte is aan huishoudelijke hulp, stimuleren we dat mensen in hun netwerk deze zorgvraag oppakken. Lukt dat niet, faciliteren en stimuleren we dat Stadjers de zorg zelf inkopen bij een aanbieder en deze zelf betalen. Lukt dat eerste niet, helpen we bij het inkopen. Lukt dat laatste niet, bieden we ondersteuning. Dit is echter niet vanzelfsprekend. We zoeken het gesprek.”. Zo ja, want betekent die ondersteuning exact? Zo niet, waarom niet en waarom laat u deze mensen zo lang in onzekerheid hierover?

Met vriendelijke groet,

Jimmy Dijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *