Onderzoek naar samenstelling van de ondergrond | Beschikbaarheid zoetwater onder druk

Door klimaatverandering staat de beschikbaarheid van zoet water onder druk. Langere periodes met weinig neerslag leiden tot droogte en grotere vraag naar zoet water. Daarnaast zorgt zeespiegelstijging ervoor dat het (grond)water langzaam zouter wordt, ook wel verzilting genoemd. Om te zorgen dat op termijn de natuur, landbouw en bedrijvigheid zo min mogelijk schade ondervinden en voldoende drinkwater beschikbaar is, is kennis van de ondergrond van groot belang. De provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en Waterbedrijf Groningen doen daarom onderzoek naar de ondergrond van de provincie Groningen en de kop van Drenthe. Lees verder