Veertig vernieuwde projecten ondersteuning en zorg in Groningen

actualiteitendebat zorg -51Veertig vernieuwende initiatieven van bewoners, zzp-‘ers en organisaties op het gebied van zorg en ondersteuning in de stad. Dat is de opbrengst van het Innovatieatelier, waarbij de gemeente in december 2015 Stadjers de mogelijkheid heeft geboden om hun ideeën te presenteren en toe te lichten. Met behulp van deze initiatieven wil het college van B&W invulling geven aan vernieuwing en diversiteit binnen het sociale domein in de stad. Ook helpen de vernieuwende ideeën de gemeente om de ondersteuning en zorg voor haar inwoners zo laagdrempelig en efficiënt mogelijk te organiseren.

Na het Innovatieatelier heeft de gemeente uitgebreid gesproken met de initiatief-nemers. Hierbij zijn de projecten nader toegelicht en is er gekeken welke projecten binnen de gestelde criteria passen. Dit heeft geleid tot een projecten-overzicht waarin staat welke projecten de gemeente wil honoreren met geld en/of ondersteuning en welke projecten nog nadere uitwerking nodig hebben. De toekenning van geld per project volgt in mei van dit jaar. Voor innovatie van ondersteuning en zorg en het stimuleren van zelfredzaamheid heeft Groningen een apart budget van drie miljoen euro beschikbaar gesteld. Hiervan is 1 miljoen voor deze Wmo-gerelateerde initiatieven.

Wethouder Zorg en Welzijn, Ton Schroor: “We zien dat bewoners initiatieven ontplooien om ondersteuning voor zichzelf en anderen in de wijk te verbeteren. Organisaties ontwikkelen verrassende projecten die aansluiten bij het dagelijks leven waar grote groepen Stadjers van kunnen profiteren. Met de eerste uitkomsten van het Innovatieatelier zien we dat er een flinke stap is gezet binnen onze vernieuwingsagenda voor het sociale domein. Daar zijn we als college blij mee.”

Inspirerende initiatieven
De ingediende projecten zijn o.a. gericht op het vergroten van zeggenschap door bewoners, het versterken van het sociale netwerk en het activeren van Stadjers via dagbesteding en (vrijwilligers)werk. Een voorbeeld is het project de minimalistiche eettafel. Hierbij gaan mensen tijdens een etentje in gesprek over hun financiële problemen. De laagdrempelige en beschutte aanpak stimuleert Stadjers om te praten over hun schulden. Aan tafel zitten medebewoners die elkaar helpen met hun eigen kennis, kunde en ervaring. Inwoners gaan van tafel met een gevoel van erkenning, herwonnen zelfvertrouwen en nieuwe inzichten.

Ondernemend Zuid is een project waarbij een tiental organisaties op bezoek gaat bij ondernemers in het Zuiden van de stad. Zij brengen maatschappelijk betrokken ondernemers in contact met buurtbewoners. Door de praktische aanpak bereikt het project ook wijkbewoners die tot nu toe niet in beeld waren. Hoofddoel is activering van deze Stadjers en er zijn inmiddels al diverse wijkbewoners bemiddeld naar een werkervaringsplek of baan. Een derde voorbeeld is het opzetten van de Wijkcoöperatie in de Hoogte/Korrewegwijk waarbij de inwoners van de wijk samen met het WIJ-team en het gebiedsteam van de gemeente op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsvormen op het gebied van zorg en welzijn.

Daarnaast zijn er veel technische vernieuwingen gepresenteerd zoals een app voor het ondersteunen van een goede dagstructuur en een ouderentablet voor mantelzorgers.

Andere koers

De gemeente Groningen heeft eind 2014 gekozen voor een andere koers binnen het sociale domein in de stad. Hierbij staat de eigen kracht van inwoners centraal samen met het in de eigen leefomgeving aanbieden van passende hulp en ondersteuning. Voor innovatie is drie miljoen euro beschikbaar. Hiervan is één miljoen voor Wmo gerelateerde initiatieven; één miljoen voor innovaties op het gebied van beschermd wonen, waarvoor later dit jaar een innovatieatelier volgt, en één miljoen voor jeugd, waarvoor ook een aparte sessie georganiseerd zal worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *