Cultuurhistorie van grote waarde van stad Groningen

groningen-centrum-grote-markt-koninklijke-onderscheidingen-12.jpgOndanks de beëindiging van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) door het Rijk wil het college van B&W van Groningen in deze collegeperiode blijven investeren in cultuurhistorie. Tot en met 2018 is hiervoor jaarlijks € 200.000 beschikbaar. Daarnaast is besloten jaarlijks structureel € 300.000 uit te trekken voor erfgoed, zodat de gemeente zijn wettelijke taken op het gebied van monumentenzorg, archeologie en cultuurhistorie naar behoren kan blijven uitvoeren.

“In het coalitieakkoord hebben we afgesproken een deel van de bezuinigingen te compenseren. Cultuurhistorie is van grote waarde en belang voor de stad. Het bepaald mede het karakter van Groningen en geeft trots en identiteit” aldus Roeland van der Schaaf, wethouder Wonen en Monumenten. Er is besloten de subsidie voor kerken en molens in de gemeente te continueren. Het college van B&W voelt zich mede verantwoordelijk voor de instandhouding van deze voor de stad zo karakteristieke – maar onrendabele – monumenten. Anderzijds is er nu minder financiële ruimte voor de herbestemming van grote, hun functie verliezende monumenten. Omdat de gemeente gedurende de afgelopen 15 jaren met meer dan 50 grote herbestemmingen in het kader van het gemeentelijke Kanjerplan zeer actief is geweest op dit gebied, is dat nu minder erg. De gemeente heeft zijn voorbeeldfunctie voor herbestemming van monumentaal erfgoed goed vervuld, met de revitalisering van Watertoren-Noord als kroon op het werk.

Daarnaast blijft er geld beschikbaar voor ‘beter verbeteren’, het ongedaan maken van verminkingen en het stimuleren van eigenaren om cultuurhistorisch waardevolle onderdelen aan panden te herstellen. Tevens is er budget gereserveerd voor promotionele activiteiten (waaronder de organisatie van de Open Monumentendag en de publicatie van jaarboek Hervonden Stad); voor bouwhistorisch onderzoek en documentatie en voor de voltooiing van de bouw van de digitale Cultuurhistorische Waarden Kaart.

Sinds de decentralisatie van de monumentenzorg is de gemeente het loket voor de burger. Maar voor deze extra wettelijke taken is structureel te weinig capaciteit beschikbaar. Daarom hebben B&W besloten hiervoor € 300.000 (structureel) te bestemmen. Betere advisering bij restauratie en verbouw van monumenten wordt hiermee mogelijk, evenals noodzakelijke inbreng van cultuurhistorie in de bestemmingsplannen voor de gebieden die door het rijk als beschermd stadsgezicht zijn aangewezen. Ook in verband met het aardbevingen-dossier is extra capaciteit vanuit gemeentelijke monumentenzorg noodzakelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *