Groningen van toen | deel 33

trefkoel jaren negentig-1Al geruime tijd wordt er gewerkt aan het tweede deel van de nieuwbouw van Nijestee, het ‘Trefkoel’ project in de wijk Paddepoel te Groningen. Er wordt ondermeer een torenflat met ruimte voor bijna 450 jongeren gebouwd. Dat wordt een totaal ander gezicht dan wat decennia lang de eerste versie van de ‘Trefkoel’ was. Tijd voor een korte historische terugblik.

In de begin jaren dat de bouw van de wijken Selwerd en Paddepoel werd gerealiseerd, beschikte men niet over een eigen winkelcentrum en dus dienden de bewoners, die vanaf 1965 tot medio 1971 boodschappen dienden te doen, andere stadswijken te bezoeken of gebruik te maken van een schaars aantal noodwinkeltjes dat gesitueerd was op een deel van het stuk grondgebied waar later een wijkcentrum zou komen, dat de naam ‘Trefkoel’ meekreeg.

Op 7 februari 1968 werd daar voor het eerst uitgebreid melding van gemaakt in het Nieuwsblad van het Noorden, zonder dat de naam ‘De Trefkoel’ werd genoemd. Het was de architectengroep Bijlefeld-Grit-Gunnink die druk aan het werk was met het tekenen van schetsen voor een te bouwen wijkcentrum dat als uniek werd omschreven en dat werd voorbereid door een Stichting, waarin ondermeer een groot aantal kerken en particuliere organisaties meewerkten.

Zo was in het Nieuwsblad van het Noorden die dag te lezen dat men ondermeer dacht een gebouw voor Het Groene Kruis, een filiaal van de Openbare Bibliotheek en een kinderdagverblijf in het centrum onder te brengen. Ook de stichting huishoudelijke en gezinsvoorlichting ‘de Werkschuit’ en de Groninger Muziekschool zouden er, volgens de toenmalige plannen, onderdak krijgen. Tevens was er in het complex gedacht aan verschillende zalen en zaaltjes die in de verhuur zouden komen waarvan vooral gebruik kon worden gemaakt door een negental samenwerkende kerken. Deze zouden niet alleen gebruikt worden voor kerkdiensten maar ook voor ondermeer catechisatiebijeenkomsten.

Wat velen van de toenmalige bewoners van Paddepoel waarschijnlijk niet meer weten is dat op het terrein, waar later ‘De Trefkoel’ kwam te staan, het de bedoeling was dat er een Hervormde Kerk en een Gereformeerde kerk zou worden gebouwd. Echter bleef het eerst bij plannen daar de financiering van een dergelijk nieuwbouwproject niet rond was te krijgen en men het wenselijker vond een grote zaal in te richten. Er diende minimaal ruimte te worden gemaakt voor rond de 1000 kerkgangers die er in de diverse te houden diensten werden verwacht. Dit op basis van een calculatie van te verwachten nieuwe gelovige bewoners in de wijken Paddepoel en Selwerd. Men ging ervanuit dat 50% van de gelovigen ook daadwerkelijk de kerkgang zou gaan maken.

Het was dominee G. Cazemier, die destijds voorzitter was van de Stichting, die in februari 1968 meldde dat men nog niet wist wanneer met de bouw zou kunnen worden begonnen maar dat, wanneer het aan het Stichtingsbestuur lag, nog datzelfde jaar de eerste paal de grond in zou gaan. De totale kosten van de bouw werden destijds geschat op 2 miljoen gulden. Nadat het stichtingsbestuur de plannen had bekend gemaakt, besloot de gemeente Groningen tot een bouwvergunning over te gaan.

Uiteindelijk zouden de Hervormden en Gereformeerden toch een eigen onderkomen krijgen binnen ‘De Trefkoel’, terwijl ook een aparte kerkzaal voor de katholieken werd geopend. Totdat uiteindelijk de bouwwerkzaamheden zouden zijn voltooid kregen de Hervormden onderdak in de tijdelijk omgedoopte ‘kerkboerderij’ in het Park Selwerd terwijl de Gereformeerden gebruik maakten van een tijdelijk noodgebouw ‘de Kruiskapel’ dat eerder als zodanig dienst had gedaan voor de Gereformeerde Kerk te Helpman. Het zou uiteindelijk nog twee jaren duren voordat in augustus 1970 de eerste heipaal voor het wijkcentrum ‘De Trefkoel´ werd geslagen. Een jaar later, op 2 augustus, werd het hoogste punt bereikt en op 26 mei 1972 vond de officiële opening van het wijkcentrum plaats, waarbij ook Prinses Beatrix was genodigd.

beatrix trefkoel paddepoel-1

Op 12 mei 1972 werden de drie eerder genoemde kerkgebouwen officieel feestelijk overgedragen waardoor de Hervormden gebruik konden gaan maken van ‘De Wingerd’, de Gereformeerden van ‘De Garf’ en de Katholieken van ‘De Johanneskapel’. In 2012 werd een begin gemaakt door de firma Jager met de afbraak van de toenmalige Trefkoel, waarna vrij spoedig de fase 1 van de nieuwbouw werd begonnen.

nederland 2010, groningen, selwerd, de fontein, eikenlaan

De Hervormde gelovigen hadden al jaren eerder in de wijk Selwerd onderdak gevonden, doordat een eigen grote kerk, ‘De Fontein’ werd geopend aan de Eikenlaan. De vraag is echter hoe lang deze nog zal worden gebruikt daar door terugloop van het aantal kerkgangers er wordt gedacht aan het laten samengaan van een aantal Protestante kerken in de stad Groningen, waarbij de Nieuwe Kerk een optie zal zijn voor de gezamenlijke kerkdiensten.

Bron: Hans Knot Foto’s: FocusGroningen/Jan Hendrik van der Veen

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.