Stad financiëel op orde in begroting 2014

begroting‘Oplossingen met meer draagvlak’

De nieuwe bestuursstijl van het college; eerder betrekken van de gemeenteraad en maatschappelijke partners bij het opstellen van de begroting, heeft effect. Voor een aantal in de Voorjaarsnota voorgestelde bezuinigingen stelt het college nu oplossingen voor die kunnen rekenen op meer draagvlak.
Dat blijkt in de ontwerpbegroting 2014 die het college vandaag presenteert.
De financiële opgave voor de gemeente is onverminderd groot, maar de gemiddelde woonlasten van burgers stijgen niet. De financiële reserve is op orde en het college maakt in 2014 een goede start met het cofinancieringsfonds. De begroting laat voldoende ruimte voor eigen keuzes van het nieuwe college dat komend voorjaar aantreedt.

Het vroege overleg met de gemeenteraad en maatschappelijke organisaties heeft geleid tot een aantal belangrijke aanpassingen van de bezuinigingsvoorstellen. Zo blijft het beheer van weesfietsen en fietswrakken overeind en zijn de generieke korting voor de Kunstraad en de bezuiniging op het Grand Theatre van de baan. Ook gaat het college de 0dB-norm voor kamerverhuur anders toepassen en niet korten op huur- en kapitaallasten van accomodaties. De gemeentelijke loketten in Lewenborg en Hoogkerk blijven open en het college bezuinigt fors minder op VVE/Kansenbeleid. Ook schrapt het college, na het horen van de opvattingen in de gemeenteraad, de aanvankelijk voorgestelde korting van één miljoen euro in het sociale domein.

Mede op verzoek van de raad hebben instellingen die per 2014 gekort worden de gelegenheid gehad om zelf met alternatieve voorstellen te komen, het zogeheten ‘Right to Challenge’. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot een andere invulling van de bezuiniging.

Reserves en cofinanciering
Bovenop de primaire opgave van 49,4 miljoen euro creëert het college in 2014 5,5 miljoen extra begrotingsruimte. De helft van het voordeel in 2014 reserveert het college om een deel van het tekort in 2015 te kunnen opvangen. Conform de afspraken in de Voorjaarsbrief gaat de andere helft naar het cofinancieringsfonds. Dat fonds compenseert het wegvallen van specifieke rijksbijdragen voor bijvoorbeeld wijkvernieuwing, wonen, economische ontwikkeling en duurzaamheid. Om de stad op deze belangrijke terreinen toch nieuwe impulsen te geven,  is het nadrukkelijk de bedoeling dat ook andere partijen die zijn betrokken bij initiatieven uit de stad en samenleving hun financiële bijdrage leveren. Dat sluit aan op de beleidsmatige uitgangspunten verbinden en vernieuwen in het coalitieakkoord. Met de eerste storting van de extra begrotingsruimte en een deel van de middelen voor ISV, G-kracht en duurzaamheid, geeft het college het cofinancieringsfonds een goede start. Het is aan het nieuwe college om het fonds nader in te richten.

Lichtpuntjes
Het college kijkt nadrukkelijk niet alleen naar wat er straks misschien niet meer kan , maar vooral ook naar wat er allemaal wel gebeurt en hoe Groningen de sterke en sociale stad blijft, waar het goed wonen, werken, leren en leven is. Belangrijke investeringen in structuurversterkende projecten, economische speerpunten en de binnenstad blijven overeind. Het perspectief van het college is een stad waarin iedereen zoveel mogelijk actief meedoet, naar vermogen verantwoordelijkheid neemt en bereid is iets voor een ander te doen.
Het college ziet niet alleen donkere wolken, maar duidelijk ook lichtpuntjes en concludeert dat de stad er ondanks de crisis goed voor staat.

‘Begroting Visueel’
Op internet (www.groningen.nl/financien) is in handige diagrammen goed te zien hoe het geld van de gemeente in 2014 is verdeeld.  Per programma, deelprogramma en beleidsveldniveau is te zien welk bedrag daarvoor is gereserveerd. Het is voor het eerst dat de begroting op deze manier voor iedereen toegankelijk is. Deze visualisatie is het begin van het beschikbaar stellen van de gemeentelijke begrotingsdata als open data. In het kader van transparant bestuur, werkt de gemeente eraan dat dergelijke datasets beschikbaar komen voor bijvoorbeeld een begrotingsapp. Tijdens Let’s Gro, het inspiratiefestival dat op 21-22 november a.s. plaatsvindt,  zullen ook datasets op gebied van bijvoorbeeld dienstverlening online beschikbaar zijn.

Op 6 november bespreken de verschillende raadscommissies de ontwerpbegroting van het college. Een week later, op 13 november stelt de gemeenteraad de definitieve begroting vast

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *