Stand van zaken fietspaden Paddepoel en Selwerd

groningen-selwerd-park selwerd-inloopavond-3De gemeente Groningen beantwoorde gisteren op 16 maart het volgende over de stand van zaken fietspaden Paddepoel en Selwerd. De beantwoording van de vragen van diverse partijen zijn door ons hierin niet opgenomen.
In de afgelopen periode is er voortvarend  gewerkt aan de voorbereiding, uitwerking en uitvoering van een drietal fietsprojecten in de wijken Paddepoel en Selwerd.

Specifiek gaat het hier om de projecten: oplossen van een aantal fysieke knelpunten op de Slimme Routes naar Zernike (fietsoversteken Pleiadenlaan en Eikenlaan, verbreden fietspad Park Selwerd) en de aanleg van twee nieuwe fietspaden langs de Noordelijke Ringweg en de spoorlijn Groningen-Sauwerd. In deze brief geven we u een kort overzicht van de historie van deze fietsprojecten, het proces en de participatie ervan en hoe we nu verder gaan.

Historie

Zowel het fietspad langs de Noordelijke Ringweg als het fietspad langs de spoorlijn Groningen-Sauwerd  staan al geruime tijd op ons wensenlijstje. In oktober 2008 heeft uw raad in het kader van de fietsnota ‘Stap Op! Fietsmaatregelen 2009-2010’  voor het eerst ingestemd met de aanleg ervan. Ook heeft u hier destijds een krediet voor beschikbaar gesteld. In de jaren daarna is begonnen met het ontwerp en zijn diverse overleggen met bewoners en belanghebbenden  gevoerd. Tevens zijn er gronden aangekocht van ProRail en Blauwbörgje voor de aanleg van het fietspad langs het spoor. Vanwege bezuinigingen is eind 2012 de aanleg van beide nieuw aan te leggen fietspaden vroegtijdig stopgezet. Het fietspad tussen het Jaagpad en de Pegasusstraat, parallel aan de spoorlijn, was destijds al gereed.

In 2013 is de Netwerkanalyse voor de Regio Groningen-Assen uit 2006 geactualiseerd. Belangrijke aanleiding hiervoor was het niet doorgaan van de RegioTram als ruggengraat van het regionale openbaar vervoersysteem. Maar ook omdat de mobiliteit zich anders heeft ontwikkeld dan de Regio Groningen-Assen  in 2006 verwachtte, onder meer als gevolg van onvoorziene economische, demografische en technologische veranderingen. In het kader van de actualisatie van de Netwerkanalyse hebt u op 29 oktober 2014 een krediet van 2,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een betere aansluiting van het stedelijk fietsnetwerk op de regionale fietsroutes. Uw raad heeft destijds ingestemd met de startaanvragen/projectoffertes  voor fysieke verbeteringen  op de Slimme Routes naar Zernike en de aanleg van twee fietspaden langs de Noordelijke Ringweg en de spoorlijn Groningen-Sauwerd.

Met de vaststelling van de Fietsstrategie Groningen 2015-2025 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma  hebt u medio 2015 de keuze voor deze fietsprojecten in Paddepoel en Selwerd nog eens bevestigd.

Proces en participatie
Onlangs, in december 2015, hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de stand van zaken van de fietsprojecten in Paddepoel en Selwerd. Inmiddels zijn we drie maanden verder en hebben we een druk bezochte informatieavond gehad op 15 februari jl. Ons voornemen tot de aanleg van nieuwe fietspaden in Paddepoel en Selwerd is niet
onop­gemerkt gebleven. Er zijn 27 bezwaarschriften  (allen Park Selwerd) binnengekomen  en drie voorlopige voorzieningen (tweemaal Park Selwerd en eenmaal fietspad langs de spoorlijn) bij de rechtbank aangevraagd. Ook is er een aantal handtekeningenacties  gestart (Park Selwerd en fietspad langs de Noordelijke Ringweg) voor het behoud van de bomen. Ten slotte is er de afgelopen weken veel media-aandacht  geweest.

Binnenkort verwachten wij overigens nog bezwaarschriften te ontvangen tegen de bomenkap die nodig is voor de aanleg van het fietspad langs de Noordelijke Ringweg. De kapvergunning hiervoor wordt namelijk binnenkort gepubliceerd.

Het ontwerp van de fietspaden in Paddepoel en Selwerd is grotendeels afhankelijk van wat er zich in de ondergrond bevindt. Met name de vele aanwezige kabels en leidingen in dit gebied hebben voor het overgrote deel het tracé van de nieuwe fietspaden bepaald. Hier kunnen we helaas weinig aan veranderen. Uiteraard is daarbij zoveel mogelijk geprobeerd bomen en groen te sparen.

Met betrekking tot participatie volgen we normaliter de koninklijke weg, waarin het college het voorlopige ontwerp vrijgeeft voor inspraak. Deze wordt ter visie gelegd en bewoners kunnen hierop hun zienswijzen indienen. Vervolgens worden de zienswijzen zoveel mogelijk verwerkt in het ontwerp. Dit aangepaste ontwerp wordt vastgesteld en doorgerekend en uw raad stelt hiervoor een bijbehorend krediet beschikbaar. Vervolgens wordt er een Bomen Effect Analyse (BEA) opgesteld en op grond daarvan een kapvergunning aangevraagd. Ten slotte wordt het gehele project aanbesteed en wordt het fietspad aangelegd.

Het proces voor de aanleg van de bovenstaande fietspaden is vanwege een gebrek aan ambtelijke capaciteit later opgestart dan normaal gebruikelijk is. Vanwege de noodzaak tot maatregelen bij met name de fietsoversteek Eikenlaan en in Park Selwerd is ervoor gekozen om te proberen de fietspaden voor het nieuwe studiejaar te realiseren. Wanneer er sprake zou zijn van draagvlak in de omgeving van de fietspaden zou dit een realistische planning zijn geweest. Gezien de weerstand die er in de omgeving van met name de Slimme Route door Park Selwerd is, vinden wij het niet van zorgvuldigheid getuigen het proces met de oorspronkelijke planning te handhaven

Hoe nu verder?
Gezien de bezwaren die vanuit de omgeving zijn aangedragen, kiezen wij ervoor om niet voor het broedseizoen over te gaan tot de kap van de bomen. Wij wachten hiermee de procedures van bezwaar af. De planning voor de aanleg van de fietspaden verschuift hiermee minimaal zes maanden. Wij willen deze tijd benutten om het gesprek met de omgeving goed te voeren. Zoals eerder gemeld zien wij geen alternatieven voor de kap van de aangegeven hoeveelheid bomen. Maar wij willen wel openstaan voor suggesties van bewoners en dit samen met hen verkennen. Tevens wordt er nog een separate informatieavond  georganiseerd voor de bewoners aan het toekomstige fietspad langs de Noordelijke  Ringweg. Wij willen hierbij wel onderstrepen dat wij de knelpunten op de Slimme Routes en de fietspaden langs de Noordelijke Ringweg en de spoorlijn Groningen-Sauwerd zien als stedelijke voorzieningen. Bezwaren uit de omgeving doen wat ons betreft niet af aan het nut en de noodzaak van deze maatregelen. Wel willen wij samen met de omgeving bezien hoe de fietspaden het beste in de omgeving kunnen worden ingepast.

Naar aanleiding van de verleende kapvergunningen zijn in de afgelopen periode drie verzoeken voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank ingediend. De zitting bij de rechtbank heeft hiervoor donderdag  10 maart jl. plaatsgevonden.  Echter, voor de zitting hebben wij als vergunninghouder bij de rechtbank kenbaar gemaakt dat wij niet meteen tot bomenkap over zullen gaan. Wij hebben dit aan de rechtbank doorgegeven, omdat dit punt voor de procedure van belang is. Door de toezegging dat we niet zullen kappen in het broedseizoen (de komende zes maanden) is het spoedeisende belang om de kapvergunning te schorsen er niet meer. De rechtbank heeft om die reden de voorlopige voorziening inhoudelijk niet meer behandeld.

Omdat voor de fietsoversteek Pleiadenlaan geen bezwaren zijn binnengekomen en er dit voorjaar groot wegonderhoud plaatsvindt aan de Pleiadenlaan, stellen wij voor om de aanpassingen aan de fietsoversteek wel meteen uit te voeren. Vooral ook omdat hiermee de verkeersveiligheid  voor fietsers verbeterd. Voor aanpassingen aan de Bessemoerstraat zal met de buurt worden afgestemd alvorens tot realisatie wordt overgegaan. Ten slotte geldt dat we voor de aanleg van het fietspad langs de Noordelijke Ringweg zoveel mogelijk aan zullen sluiten bij de werkzaamheden  in het kader van WarmteStad.

geisoleerde buizen voor infrastructuur warmtenet

geisoleerde buizen voor infrastructuur warmtenet

 

Eén gedachte over “Stand van zaken fietspaden Paddepoel en Selwerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *